ef230048f68a03d4736a1afb4fe5f5f01e2f5be9
[cacert.git] / cacert / locale / pl.po
1 # translation of messages.po to pl_PL.po
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: de\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-25 19:17:56+0000\n"
11 "Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
12 "Language-Team: <de@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
17
18 #: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
19 #, php-format
20 msgid "%s rows displayed."
21 msgstr "Wy&#347;wietlono %s linii."
22
23 #: www/account/43.php:71
24 #, php-format
25 msgid "%s's Account Details"
26 msgstr "Informacje o koncie %s"
27
28 #: www/account/32.php:21
29 #, php-format
30 msgid "%s's Administrators"
31 msgstr "Adminitsratorzy %s"
32
33 #: www/account/26.php:21
34 #, php-format
35 msgid "%s's Domains"
36 msgstr "Domeny %s"
37
38 #: includes/account.php:1388
39 #, php-format
40 msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
41 msgstr "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database.&#13;'%s' zosta&#322; dodany do bazy danych jako organizacja."
42
43 #: includes/account.php:1444
44 #, php-format
45 msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
46 msgstr "'%s' zosta&#322; dodany do bazy danych."
47
48 #: includes/account.php:1503
49 #, php-format
50 msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
51 msgstr "'%s' zosta&#322; usuni&#281;ty z bazy danych."
52
53 #: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
54 #, php-format
55 msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
56 msgstr "Dane '%s' zosta&#322;y pomy&#347;lnie zaktualizowane w bazie danych."
57
58 #: www/help/3.php:64
59 msgid "...then click 'Next'."
60 msgstr "... potem naci&#347;nij 'Next'."
61
62 #: www/wot/3.php:42
63 msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
64 msgstr "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
65
66 #: www/wot/4.php:17
67 msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
68 msgstr "Zaufana osoba trzecia (3rd party) to po prostu kto&#347; w Twoim kraju odpowiedzialny za po&#347;wiadczanie podpis&oacute;w i numer&oacute;w identyfikacyjnych (ID) dokument&oacute;w. Ta rola mo&#380;e by&#263; spe&#322;niona przez wiele r&oacute;&#380;nych os&oacute;b np. notariuszy, m&#281;&#380;&oacute;w zaufania, itp. Oczywi&#347;cie inne osoby takie, jak: bankowcy, ksi&#281;gowi i prawnicy s&#261; tu tak&#380;e autorytetami."
69
70 #: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
71 msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
72 msgstr "Docenimy KA&#379;DY grosz - im wi&#281;cej wsparcia orzyma CAcert, tym szybciej osi&#261;gnie cel spo&#322;eczno&#347;ci. "
73
74 #: includes/account_stuff.php:182
75 msgid "About"
76 msgstr "O nas"
77
78 #: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
79 msgid "About CAcert.org"
80 msgstr "O CAcert.org"
81
82 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
83 msgid "About Us"
84 msgstr "O nas"
85
86 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
87 #: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
88 #: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
89 #: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
90 msgid "Add"
91 msgstr "Dodaj"
92
93 #: www/account/7.php:19
94 msgid "Add Domain"
95 msgstr "Dodaj domen&#281;"
96
97 #: www/account/1.php:18
98 msgid "Add Email"
99 msgstr "Dodaj email"
100
101 #: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
102 #: www/account/9.php:23
103 msgid "Address"
104 msgstr "Adres"
105
106 #: www/account/32.php:24
107 msgid "Administrator"
108 msgstr "Administrator"
109
110 #: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
111 #: www/account/35.php:35
112 msgid "Admins"
113 msgstr "Admini"
114
115 #: www/wot/3.php:28
116 msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
117 msgstr "Po spotkaniu wejd&#378; na stron&#281; Ubezpieczenie serwisu CAcert i:"
118
119 #: www/help/3.php:44
120 msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
121 msgstr "Po tym jak tw&oacute;j certyfikat zostanie wys&#322;any emailem, przejd&#378; do procesu instalacji certyfikatu."
122
123 #: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
124 msgid "Aggregated tracking information"
125 msgstr "&#321;&#261;czna informacja o &#347;ledzeniu"
126
127 #: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
128 msgid "Alert me if"
129 msgstr "Ostrze&#380; mnie je&#347;li"
130
131 #: www/index.php:332
132 msgid "All fields are mandatory."
133 msgstr "Wszystkie pola s&#261; wymagane."
134
135 #: www/account/43.php:157
136 msgid "Alternate Verified Email Addresses"
137 msgstr "Dodatkowy adres email"
138
139 #: www/help/7.php:9
140 msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
141 msgstr "Alternatywnie, wraz z post&#281;pem, mo&#380;emy dodawa&#263; dodatkowe warstwy zabezpiecze&#324; z powiedzmy 4 serwerami w po&#322;&#261;czenia z 2 po&#347;rednimi serwerami, porozumiewaj&#261;cymi sie z g&#322;&oacute;wnym magazynem i dzia&#322;aj&#261;cymi w systemie p&#281;tli tokenowej. Gdy co&#347; poza sekwencj&#261; sie dzieje, serwer bezpo&#347;redni nadrz&#281;dny wy&#322;&#261;cza sie i je&#347;li to by by&#322;o na miejscu i by&#322;oby wi&#281;cej &#347;cie&#380;ek dost&#281;powych to tym sposobem nast&#261;pi&#322;o by prze&#322;&#261;czenie na serwer z nie naruszonym bezpiecze&#324;stwem. Poprostu taki pomys&#322; do przemy&#347;le&#324;."
142
143 #: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
144 msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
145 msgstr "Alternatywnie mo&#380;esz skontaktowa&#263; si&#281; z nami w poni&#380;szy spos&oacute;b:"
146
147 #: www/help/2.php:49
148 msgid "And they are making mistakes"
149 msgstr "I oni pope&#322;niaj&#261; b&#322;&#281;dy"
150
151 #: www/help/3.php:70
152 msgid "And you're done!"
153 msgstr "Sko&#324;czone!"
154
155 #: www/account/16.php:39
156 msgid "Another Email"
157 msgstr "Dodatkowy Email"
158
159 #: includes/account.php:404
160 msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
161 msgstr "Wszystkie wa&#380;ne certyfikaty zostan&#261; r&oacute;wnie&#380; uniewa&#380;nione"
162
163 #: www/help/7.php:5
164 msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
165 msgstr "Pomijaj&#261;c pliki bootuj&#261;ce, wszystkie dane spoczywaj&#261; na szyfrowanej partycji serwera g&#322;&oacute;wnego (root store) i tylko r&#281;czna interwencja w proces uruchamiania - poprzez wprowadzenie has&#322;a - rozpocznie je na nowo."
166
167 #: www/index/17.php:61
168 msgid "Can't start the CEnroll control:"
169 msgstr "Nie mo&#380;na rozpocz&#261;&#263; kontroli CEnroll:"
170
171 #: www/account/30.php:31
172 #, php-format
173 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
174 msgstr "Czy jeste&#347; pewien, &#380;e chcesz usun&#261;&#263; %s i wszystkie certyfikaty wydane do tej domeny?"
175
176 #: www/account/31.php:27
177 #, php-format
178 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
179 msgstr "Czy napewno chcesz usun&#261;&#263; %s i wszystkie certyfikaty wydane dla tej organizacji?"
180
181 #: www/account/34.php:31
182 #, php-format
183 msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
184 msgstr "Czy napewno chcesz odsun&#261;&#263; %s od administrowania t&#261; organizacj&#261;?"
185
186 #: www/help/2.php:22
187 msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
188 msgstr "Ka&#380;dy, kto otrzyma&#322; e-mail zawieraj&#261;cy wirusa z obcego adresu, wie, &#380;e protok&oacute;&#322; e-mail mo&#380;e by&#263; bardzo prosto oszukany. To&#380;samo&#347;&#263; nadawcy jest bardzo &#322;atwo skra&#347;&#263; w ten spos&oacute;b. Dlatego wielkim udogodnieniem jest cyfrowe podpisywanie e-maili, zapewniaj&#261;ce odbiorc&#281;, &#380;e osoba od kt&oacute;rej e-mail otrzymujemy, jest t&#261;, za kt&oacute;r&#261; si&#281; podaje. Gdyby ka&#380;dy podpisywa&#322; cyfrowo swoje wiadomo&#347;ci, by&#322;oby znacznie &#322;atwiej stwierdzi&#263;, czy e-mail jest prawdziwy i niezmieniony. Ponadto wi&#281;kszo&#347;&#263; spamu i wirus&oacute;w, podkradaj&#261;cych to&#380;samo&#347;&#263; nadawcy, mo&#380;na by by&#322;o w spos&oacute;b oczywisty rozpozna&#263; oraz &#322;atwiej kontrolowa&#263;."
189
190 #: www/wot/6.php:24
191 msgid "Assurance Confirmation"
192 msgstr "Potwierdzenie To&#380;samo&#347;ci"
193
194 #: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
195 msgid "Assurance Points"
196 msgstr "Twoje Punkty"
197
198 #: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
199 msgid "Assurance Points You Issued"
200 msgstr "Punkty kt&oacute;re wyda&#322;e&#347;"
201
202 #: www/stats.php:51
203 msgid "Assurances Made"
204 msgstr "Zapewnienie stworzone"
205
206 #: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
207 msgid "Assure Someone"
208 msgstr "Uwierzytelnij Kogo&#347;"
209
210 #: www/index/0.php:60
211 msgid "Assured client certificates"
212 msgstr "Uwierzytelnione certyfikaty"
213
214 #: www/index/0.php:90
215 msgid "Assured server certificates"
216 msgstr "Uwierzytelnione certyfikaty serwer&oacute;w"
217
218 #: pages/index/0.php:25
219 msgid "For CAcert Community Members"
220 msgstr "Dla członk&oacute;w wsp&oacute;lnoty CAcert"
221
222 #: www/index/51.php:28
223 msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
224 msgstr "Opieraj&#261;c si&#281; o OpenSSL, PHP, troch&#281; C i MySQL, byli&#347;my zdolni do stworzenia nie tylko darmowego centrum autoryzacji (gdzie mo&#380;esz zweryfikowa&#263; e-mail lub domen&#281;) ale tak&#380;e do zbudowania wysoce efektywnego modelu zaufania. Nasz system idzie dalej, ni&#380; wielu innych komercyjnych Centr&oacute;w Autoryzacji (CA), by udowodni&#263; Twoj&#261; to&#380;samo&#347;&#263;."
225
226 #: www/index/0.php:110
227 msgid "Become a member of the CAcert Association"
228 msgstr "Sta&#324; si&#281; cz&#322;onkiem Stowarzyszenia CAcert"
229
230 #: www/index/0.php:100
231 msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
232 msgstr "Zosta&#324; Kontrolerem w Sieci Zaufania CAcert - 'Web of Trust'"
233
234 #: includes/account_stuff.php:182
235 msgid "Becoming an Assurer"
236 msgstr "Zosta&#324; Kontrolerem"
237
238 #: pages/account/10.php:34
239 msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
240 msgstr "Wklej poniżej sw&oacute;j CSR (ang. Certificate Signing Request - Żądanie podpisania certyfikatu)..."
241
242 #: www/account/0.php:24
243 msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
244 msgstr "Zanim b&#281;dziesz m&oacute;g&#322; wystawia&#263; certyfikaty dla Twojej stron www, serwera IRC, SMTP, POP3, IMAP, itp., musisz doda&#263; domeny do Twojego konta - w menu Domeny. Stamt&#261;d mo&#380;esz tak&#380;e usuwa&#263; domeny. Gdy ju&#380; doda&#322;e&#347; domen&#281; mo&#380;esz przej&#347;&#263; do sekcji Certyfikat&oacute;w Serwera i rozpocz&#261;&#263; wklejanie CSR na stron&#281;, kt&oacute;ra nast&#281;pnie zwr&oacute;ci dla Ciebie certyfikat wa&#380;ny do 2 lat, je&#347;li masz ju&#380; 50 punkt&oacute;w zaufania lub na 6 miesi&#281;cy, je&#347;li nie masz punkt&oacute;w.&#13;"
245
246 #: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
247 msgid "Below is your Server Certificate"
248 msgstr "Poni&#380;ej znajduje si&#281; Tw&oacute;j Certyfikat Serwera"
249
250 #: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
251 #: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
252 msgid "Benefits"
253 msgstr "Korzy&#347;ci"
254
255 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
256 #: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
257 msgid "Best regards"
258 msgstr "Pozdrowienia"
259
260 #: www/help/3.php:60
261 msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
262 msgstr "Przegl&#261;daj katalog do kt&oacute;rego zapisano plik .cer w 1 kroku"
263
264 #: www/help/2.php:25
265 msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
266 msgstr "Ale prawdopodobnie, podstawowym, a za razem najwa&#380;niejszym powodem cyfrowego podpisywania jest przezorno&#347;&#263; i ch&#281;&#263; zachowania prywatno&#347;ci. To u&#347;wiadamia nam istnienie zabezpiecze&#324; (lub ich brak) w Internecie i narz&#281;dzi, w kt&oacute;re uzbrojeni mo&#380;emy na w&#322;asn&#261; r&#281;k&#281; zapewni&#263; sobie bezpiecze&#324;stwo. Wyczulaj&#261;c ludzi na istnienie cyfrowego podpisu, stajemy si&#281; &#347;wiadomi mo&#380;liwo&#347;ci zachowania prywatno&#347;ci."
267
268 #: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
269 msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
270 msgstr "Ale... czy to naprawd&#281; jest dow&oacute;d Twojej e-mailowej to&#380;samo&#347;ci?"
271
272 #: www/help/2.php:48
273 msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
274 msgstr "Ale z tymi wszystkimi pieni&#281;dzmi i ca&#322;&#261; odpowiedzialno&#347;ci&#261;, musz&#261; oni z nale&#380;yt&#261; trosk&#261; dba&#263; o to, by Centra Autoryzacji wywi&#261;zywa&#322;y si&#281; dobrze ze swojej pracy, prawda? Heh..Jasne?!"
275
276 #: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
277 msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
278 msgstr "Polityka U&#380;ytkowania Certyfikat&oacute;w CAcert"
279
280 #: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
281 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
282 msgstr "CAcert Inc. jest stowarzyszeniem non-profit, kt&oacute;re może legalnie przyjmować dofinansowanie. CAcert wywiązuje się ze ścisłych wytycznych dotyczących tego, jak pieniądze mogą być wykorzystane. Jeśli chcesz nas dofinansować możesz to zrobić przy użyciu"
283
284 #: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
285 msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
286 msgstr "Us&#322;uga publicznych certyfikat&oacute;w CAcert Inc. jest oparta o CPS wraz ze poprawkami kt&oacute;ra jest zawarta w tej Umowie. Sygnatariusz tej Umowy b&#281;dzie u&#380;ywa&#322; certyfikat&oacute;w SSL dla serwer&oacute;w zgodnie z zapisami CPS CAcert Inc. i dokumentacj&#261; dost&#281;pna na "
287
288 #: www/index/51.php:25
289 msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
290 msgstr "CAcert Inc., jest projektem spo&#322;eczno&#347;ciowym, nie jest prowadzony dla zysk&oacute;w, lecz dla &#380;&#261;dzy spo&#322;ecze&#324;stwa do prywatno&#347;ci i bezpiecze&#324;stwa."
291
292 #: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
293 msgid "CAcert Support Team"
294 msgstr "Dru&#380;yna pomocy CAcert"
295
296 #: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
297 msgid "CAcert Web of Trust"
298 msgstr "Sie&#263; Zaufania CAcert"
299
300 #: www/wot/3.php:15
301 msgid "CAcert Web of Trust Rules"
302 msgstr "Zasady Sieci Zaufania CAcert"
303
304 #: www/wot/3.php:45
305 msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
306 msgstr "CAcert, w zale&#380;no&#347;ci od potrzeb, mo&#380;e zmieni&#263; pul&#281; Punkt&oacute;w, kt&oacute;re assurer danej klasy mo&#380;e przyzna&#263; w procesie uwierzytelniania. Mo&#380;emy r&oacute;wnie&#380; zmieni&#263; pul&#281; Punkt&oacute;w dost&#281;pnych indywidualnie lub nowej klasie assurer&oacute;w."
307
308 #: www/help/6.php:11
309 msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
310 msgstr "CAcert nastepnie wysy&#322;a Ci e-mail z podpisan&#261; cyfrowo kopi&#261; Twojego certyfikatu. Reszta - mamy nadziej&#281;, powinna by&#263; ju&#380; ca&#322;kiem prosta."
311
312 #: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
313 #, php-format
314 msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
315 msgstr "G&#322;&oacute;wnym celem CAcert's jest promowanie &#347;wiadomo&#347;ci i edukacji dotycz&#261;cej zabezpiecze&#324; komputerowych poprzez u&#380;ycie szyfrowania - g&#322;&oacute;wnie standard&oacute;w rodziny X.509. Skompilowali&#347;my dokument %sdocument base%s , kt&oacute;ry zawiera pomocne wskaz&oacute;wki dotycz&#261;ce ustawie&#324; szyfrowania w popularnym oprogramowaniu i podstawowe informacje na temat infrastruktury kluczy publicznych [Public Key Infrastructures] - PKI."
316
317 #: www/account/0.php:17
318 msgid "CAcert.org"
319 msgstr "CAcert.org"
320
321 #: www/index/51.php:15
322 msgid "CAcert.org Mission Statement"
323 msgstr "Misja CAcert.org"
324
325 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
326 msgid "CAcert.org Support!"
327 msgstr "Pomoc CAcert.org!"
328
329 #: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
330 msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
331 msgstr "CAcert.org jest spo&#322;eczno&#347;ciowym Urz&#281;dem Certyfikacji, kt&oacute;ry za darmo wydaje certyfikaty dla szerokiej publiczno&#347;ci."
332
333 #: www/wot/0.php:17
334 msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
335 msgstr "CAcert.org zosta&#322;o stworzone przez wsp&oacute;lnot&#281; i dla wsp&oacute;lnoty i zamiast obci&#261;&#380;a&#263; prac&#261; centralne w&#322;adze i tym zwi&#281;kszaj&#261;c koszty certyfikat&oacute;w, pomys&#322; by&#322; aby wsp&oacute;lnota w ok&oacute;&#322; tej strony dba&#322;a o zaufanie w spos&oacute;b automatyczny i jednolity!"
336
337 #: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
338 #: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
339 msgid "Cancel"
340 msgstr "Anuluj"
341
342 #: includes/general_stuff.php:58
343 msgid "Cert Login"
344 msgstr "Zaloguj z u&#380;yciem certyfikatu"
345
346 #: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
347 msgid "Certificate Installation Complete!"
348 msgstr "Instalacja certyfikatu zako&#324;czona!"
349
350 #: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
351 msgid "Certificate Installation Error"
352 msgstr "B&#322;&#261;d podczas instalacji certyfikatu"
353
354 #: www/help/3.php:43
355 msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
356 msgstr "Proces Instalacji Certyfikatu dla IIS 5.0"
357
358 #: includes/general_stuff.php:65
359 msgid "CAcert Logos"
360 msgstr "Loga CAcert"
361
362 #: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
363 #, php-format
364 msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
365 msgstr "Certyfikat dla '%s' zosta&#322; odnowiony."
366
367 #: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
368 #: includes/account.php:1319
369 #, php-format
370 msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
371 msgstr "Certyfikat dla '%s' zosta&#322; uniewa&#380;niony."
372
373 #: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
374 msgid "Certificate installation failed!"
375 msgstr "Nieudana instalacja certyfikatu!"
376
377 #: www/stats.php:31
378 msgid "Certificates Issued"
379 msgstr "Certyfikat Wydany"
380
381 #: pages/help/4.php:21
382 msgid "writing new private key to 'private.key'"
383 msgstr "Zapisywanie nowego prywatnego kulcza do 'private.key'"
384
385 #: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
386 #: pages/account/6.php:43
387 msgid "to install your certificate."
388 msgstr "aby zainstalowa&#263; Tw&oacute;j certyfikat."
389
390 #: www/account/14.php:18
391 msgid "Change Pass Phrase"
392 msgstr "Zmie&#324; Has&#322;o"
393
394 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
395 #: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
396 msgid "Change Password"
397 msgstr "Zmie&#324; Has&#322;o"
398
399 #: www/help/3.php:36
400 msgid "Choose a filename to save the request to"
401 msgstr "Wybierz nazw&#281; pliku do zapisania &#380;&#261;dania do"
402
403 #: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
404 #: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
405 #: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
406 msgid "Click here"
407 msgstr "Kliknij tutaj"
408
409 #: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
410 msgid "Click here to go to the Support List"
411 msgstr "Kliknij tutaj aby przej&#347;&#263; do Listy Pomocy"
412
413 #: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
414 msgid "Click here to view all lists available"
415 msgstr "Kliknij tutaj aby wy&#347;wietli&#263; wszystkie dost&#281;pne listy"
416
417 #: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
418 msgid "Client Certificates"
419 msgstr "Certyfikaty Klient&oacute;w"
420
421 #: www/index/0.php:50
422 msgid "Client certificates (un-assured)"
423 msgstr "Certyfikaty Klient&oacute;w (nie uwierzytelnione)"
424
425 #: www/account/3.php:63
426 msgid "Code Signing"
427 msgstr "Podpisywanie Kodu (Code Signing)"
428
429 #: www/index/0.php:70
430 msgid "Code signing certificates"
431 msgstr "Certyfikaty podpisuj&#261;ce kod (Code signing certificates)"
432
433 #: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
434 #: www/account/33.php:43
435 msgid "Comments"
436 msgstr "Komentarze"
437
438 #: www/help/4.php:14
439 msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
440 msgstr "Popularna Nazwa (np. TWOJE imi&#281;) []:"
441
442 #: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
443 #: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
444 msgid "CommonName"
445 msgstr "CommonName"
446
447 #: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
448 #: includes/account.php:1792
449 msgid "to continue."
450 msgstr "aby kontynuowa&#263;."
451
452 #: includes/general_stuff.php:63
453 msgid "CAcert News"
454 msgstr "Newsy CAcert"
455
456 #: includes/general_stuff.php:66
457 msgid "CAcert Statistics"
458 msgstr "Statystyki CAcert"
459
460 #: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
461 msgid "subjectAltName"
462 msgstr "tematAlternatywnaNazwa"
463
464 #: www/wot/3.php:31
465 msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
466 msgstr "Por&oacute;wnaj informacje on-line i te zapisane na formularzu papierowym;"
467
468 #: www/wot/3.php:24
469 msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
470 msgstr "Wype&#322;nij formularz kontrolny, je&#347;li Kandydat jeszcze tego nie zrobi&#322;. Upewnij si&#281;, &#380;e wszystkie informacje si&#281; zgadzaj&#261;."
471
472 #: www/help/3.php:39
473 msgid "Confirm your request details"
474 msgstr "Potwierd&#378; szczeg&oacute;&#322;y swojego &#380;&#261;dania"
475
476 #: www/wot/3.php:19
477 msgid "Contact"
478 msgstr "Kontakt"
479
480 #: www/wot/9.php:39
481 msgid "Contact Assurer"
482 msgstr "Skontaktuj si&#281; z Kontrolerem"
483
484 #: www/wot/1.php:121
485 msgid "Contact Details"
486 msgstr "Szczeg&oacute;&#322;y Kontaktu"
487
488 #: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
489 msgid "Contact Email"
490 msgstr "Email kontaktowy"
491
492 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
493 #: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
494 msgid "Contact Us"
495 msgstr "Kontakt z Nami"
496
497 #: www/wot/8.php:31
498 msgid "Contact information"
499 msgstr "Informacje o kontakcie"
500
501 #: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
502 msgid "Cookies"
503 msgstr "Ciasteczka [Cookies]"
504
505 #: www/help/2.php:38
506 msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
507 msgstr "Super! Jak moge stworzy&#263; m&oacute;j w&#322;asny cyfrowy podpis?"
508
509 #: www/help/3.php:47
510 msgid "Copy the contents of the email including the"
511 msgstr "Skopiuj zawarto&#347;&#263; e-maila w&#322;&#261;czaj&#261;c w to"
512
513 #: www/index/51.php:20
514 msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
515 msgstr "G&#322;&oacute;wni cz&#322;onkowie CAcert posiadaj&#261; ogromn&#261; wiedz&#281; z zakresu IT i bezpiecze&#324;stwa, oraz jeszcze wi&#281;ksz&#261; potrzeb&#281; przekazania jej spo&#322;eczno&#347;ci."
516
517 #: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
518 #: includes/account.php:1343
519 #, php-format
520 msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
521 msgstr "Nie mo&#380;na by&#322;o usun&#261;&#263; &#380;&#261;dania dla `%s`, &#380;&#261;danie zosta&#322;o przetworzone."
522
523 #: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
524 #: www/account/27.php:40
525 msgid "Country"
526 msgstr "Pa&#324;stwo"
527
528 #: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
529 msgid "Country Announcements"
530 msgstr "Og&#322;oszenia krajowe"
531
532 #: www/help/4.php:9
533 msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
534 msgstr "Nazwa Pa&#324;stwa(2 literowy kod) [PL]:"
535
536 #: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
537 msgid "Create Certificate Request"
538 msgstr "Stw&oacute;&#380; &#380;&#261;danie Certyfikatu"
539
540 #: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
541 msgid "Credits"
542 msgstr "Kredyty"
543
544 #: www/help/7.php:2
545 msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
546 msgstr "W chwili obecnej s&#261; 2 serwery - jedne dla stron, drugi dla magazynu certyfikat&oacute;w, kt&oacute;ry jest pod&#322;&#261;czony do serwera stron poprzez kabel szeregowy i z programem dzia&#322;aj&#261;cym bez uprawnie&#324; administracyjnych na ka&#380;dym ko&#324;cu kabla nas&#322;uchuj&#261;c/nadaj&#261;c zapytania/odpowiedzi."
547
548 #: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
549 #: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
550 #: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
551 msgid "Date"
552 msgstr "Data"
553
554 #: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
555 #: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
556 #: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
557 msgid "Date of Birth"
558 msgstr "Data urodzenia"
559
560 #: www/account/2.php:21
561 msgid "Default"
562 msgstr "Domy&#347;lnie"
563
564 #: includes/account_stuff.php:146
565 msgid "Default Language"
566 msgstr "Domy&#347;lny j&#281;zyk"
567
568 #: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
569 #: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
570 #: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
571 #: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
572 #: www/account/9.php:49
573 msgid "Delete"
574 msgstr "Usu&#324;"
575
576 #: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
577 msgid "Delete Account"
578 msgstr "Usu&#324; Konto"
579
580 #: www/account/34.php:28
581 #, php-format
582 msgid "Delete Admin for %s"
583 msgstr "Usu&#324; Administrator&oacute;w dla %s"
584
585 #: www/account/30.php:28
586 #, php-format
587 msgid "Delete Domain for %s"
588 msgstr "Usu&#324; Domene dla %s"
589
590 #: www/account/31.php:24
591 #, php-format
592 msgid "Delete Organisation"
593 msgstr "Usu&#324; Organizacje"
594
595 #: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
596 msgid "Department"
597 msgstr "Departament/Dzia&#322;"
598
599 #: www/help/2.php:17
600 msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
601 msgstr "Cyfrowe podpisywanie zapewnia bezpiecze&#324;stwo w Internecie."
602
603 #: www/index/0.php:73
604 msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
605 msgstr "Podpisuj cyfrowo kod, applety, setup-y, itp. za&#322;&#261;czaj&#261;c swoje dane personalne w certyfikatach."
606
607 #: www/wot/8.php:22
608 msgid "Directory Listing"
609 msgstr "Katalog Pozycji"
610
611 #: www/help/2.php:61
612 msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
613 msgstr "Zastrze&#380;enie odpowiedzialno&#347;ci : Powy&#380;sze s&#261; opiniami autora, lecz nie powinny by&#263; przymowane za 'prawdziwe' bez samodzielnej weryfikacji. Autor m&oacute;g&#322; pope&#322;ni&#263; b&#322;&#261;d, a jakiekolwiek znalezione pomy&#322;ki zostan&#261; ochoczo skorygowane w przypadku skontaktowania si&#281; z administratorem strony elucido.net, dane kontaktowe dost&#281;pne poprzez standardowe mechanizmy serwis&oacute;w rejestruj&#261;cych domeny (n.p. whois.net).&amp;nbsp; &#379;adne polecenie zainstalowania certyfikatu g&#322;&oacute;wnego Urz&#281;du Certyfikacji nie jest ani zamierzone, ani sugerowane."
614
615 #: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
616 #: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
617 #: www/account/7.php:22
618 msgid "Domain"
619 msgstr "Domena"
620
621 #: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
622 msgid "Domain Certificates"
623 msgstr "Certyfikaty Domeny"
624
625 #: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
626 #: www/account/9.php:18
627 msgid "Domains"
628 msgstr "Domeny"
629
630 #: www/account/0.php:23
631 msgid "Domains and Server Certificates."
632 msgstr "Certyfikaty Domen i Serwer&oacute;w."
633
634 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
635 #: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
636 msgid "Donations"
637 msgstr "Darowizny"
638
639 #: www/error404.php:21
640 msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
641 msgstr "Ze wzgl&#281;du na niedawne zmiany serwisu, zak&#322;adki/ulubione mog&#261; by&#263; ju&#380; nieaktualne, prosz&#281; uaktualnij je."
642
643 #: www/help/2.php:39
644 msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
645 msgstr "Spokojnie. Wejd&#378; na stron&#281; CAcert.org, zainstaluj ich g&#322;&oacute;wny certyfikat, a nast&#281;pnie post&#281;puj zgodnie z instrukcjami rejestracyjnymi. Gdy tylko si&#281; zarejestrujesz, wybierz Nowy z pozycji menu 'Certyfikaty'. Otrzymasz wiadomo&#347;&#263; e-mail z linkiem do certyfikatu. Kliknij na link ze swojego programu pocztowego i je&#347;li wszystko p&oacute;jdzie dobrze certyfikat zostanie automatycznie zainstalowany. Nast&#281;pnie odnajd&#378; ustawienia dotycz&#261;ce zabezpiecze&#324; w twoim oprogramowaniu do obs&#322;ugi poczty i skonfiguruj podpisy cyfrowe wykorzystuj&#261;c certyfikat, kt&oacute;ry w&#322;a&#347;nie uzyska&#322;e&#347;. Zadzwo&#324; do mnie je&#347;li chcesz, pomog&#281; Ci przej&#347;&#263; przez ten etap.&#13;"
646
647 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
648 #: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
649 msgid "Edit"
650 msgstr "Edycja"
651
652 #: www/account/27.php:21
653 msgid "Edit Organisation"
654 msgstr "Edytuj Dane Organizacji"
655
656 #: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
657 #: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
658 #: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
659 msgid "Email"
660 msgstr "Email"
661
662 #: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
663 msgid "Email Accounts"
664 msgstr "Konta Email"
665
666 #: www/account/0.php:21
667 msgid "Email Accounts and Client Certificates"
668 msgstr "Konta Email i Certyfikaty Klient&oacute;w"
669
670 #: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
671 #: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
672 #: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
673
674 msgid "Email Address"
675 msgstr "Adres Email"
676
677 #: www/index.php:244
678 msgid "Email Address was blank"
679 msgstr "Adres Email by&#322; pusty"
680
681 #: www/wot/1.php:122
682 msgid "Email Assurer"
683 msgstr "Napisz do Kontrolera"
684
685 #: includes/account.php:51 includes/account.php:391
686 msgid "Email Probe"
687 msgstr "Pr&oacute;ba Maila"
688
689 #: www/help/2.php:20
690 msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
691 msgstr "Elektroniczne listy email nie s&#261; bezpieczne. Faktycznie s&#261; BARDZO s&#322;abo zabezpieczone!"
692
693 #: www/index/0.php:83
694 msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
695 msgstr "Uruchom szyfrowan&#261; transmisj&#281; danych dla u&#380;ytkownik&oacute;w stron www, e-maila i innych us&#322;ug opartych o SSL na swoim serwerze. Dopuszczamy certyfikaty subdomen w stylu *.domena.com."
696
697 #: www/help/3.php:58
698 msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
699 msgstr "Upewnij si&#281; &#380;e 'Process the pending request and install the certificate' jest zaznaczony i naci&#347;nij 'Dalej'."
700
701 #: www/help/3.php:63
702 msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
703 msgstr "Upewnij si&#281; &#380;e instalujesz poprawny certifikat"
704
705 #: www/help/3.php:17
706 msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
707 msgstr "Wpisz nazw&#281; certyfikatu i wybierz jego si&#322;&#281;"
708
709 #: www/help/3.php:26
710 msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
711 msgstr "Wprowad&#378; nazw&#281; organizacji: musi to by&#263; pe&#322;noprawna nazwa organizacji, do kt&oacute;rej odnosi si&#281; certyfikat."
712
713 #: www/wot/3.php:30
714 msgid "Enter the applicant's email address;"
715 msgstr "Wpisz adres email kandydata;"
716
717 #: www/help/3.php:33
718 msgid "Enter the geographical details"
719 msgstr "Wpisz szczeg&oacute;&#322;y geograficzne"
720
721 #: www/help/3.php:30
722 msgid "Enter your Common Name"
723 msgstr "Wprowad&#378; &quot;common name&quot;"
724
725 #: www/help/3.php:25
726 msgid "Enter your Organisation Information"
727 msgstr "Wpisz Informacje o Twojej Organizacji"
728
729 #: www/help/2.php:57
730 msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
731 msgstr "Ryzyko spoofingu fa&#322;szywym certyfikatem Verisign"
732
733 #: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
734 #: www/verify.php:76 www/verify.php:89
735 msgid "Error!"
736 msgstr "B&#322;&#261;d!"
737
738 #: www/help/2.php:21
739 msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
740 msgstr "Czy kiedykolwiek poprosi&#322;e&#347; o wys&#322;anie Ci zapomnianego has&#322;a? Twoje has&#322;o by&#322;o zatem wystawione jak na tacy potencjalnym chaksorom."
741
742 #: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
743 #: www/account/5.php:54
744 msgid "Expired"
745 msgstr "Wygasa"
746
747 #: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
748 #: www/account/5.php:25
749 msgid "Expires"
750 msgstr "Wygasa"
751
752 #: www/wot/3.php:38
753 msgid "Fees"
754 msgstr "Op&#322;aty"
755
756 #: www/error404.php:19
757 msgid "File not found!"
758 msgstr "Nie znaleziono pliku!"
759
760 #: www/help/4.php:16
761 msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
762 msgstr "Na koniec, gry zostaniesz poproszony o informacje nt 'extra' atrybut&oacute;w, poprostu kliknij enter w odpowiedzi na oba pytania."
763
764 #: includes/account_stuff.php:191
765 msgid "Find Domain"
766 msgstr "Szukaj Domeny"
767
768 #: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
769 msgid "Find User"
770 msgstr "Szukaj U&#380;ytkownika"
771
772 #: www/account/48.php:19
773 msgid "Find User by Domain"
774 msgstr "Szukaj U&#380;ytkownika w domenie"
775
776 #: includes/account_stuff.php:182
777 msgid "Find an Assurer"
778 msgstr "Znajd&#378; Kontrolera"
779
780 #: www/help/3.php:41
781 msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
782 msgstr "Zako&#324;cz i wyjd&#378; z Kreatora Certyfikatu IIS"
783
784 #: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
785 #: www/index/1.php:22
786 msgid "First Name"
787 msgstr "Imi&#281;"
788
789 #: includes/account.php:769
790 msgid "First and Last name fields can not be blank."
791 msgstr "Pola Imienia i Nazwiska nie mog&#261; by&#263; puste."
792
793 #: www/index.php:233
794 msgid "First and/or last names were blank."
795 msgstr "Pola Imienia i/lub Nazwiska by&#322;y puste."
796
797 #: www/help/6.php:1
798 msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
799 msgstr "Najpierw musisz do&#322;&#261;czy&#263; do CAcert, aby to zrobic:"
800
801 #: www/help/4.php:1
802 msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
803 msgstr "Na pocz&#261;tek b&#281;dziesz musia&#322; uruchomi&#263; nast&#281;puj&#261;ce polecenie, najlepiej wewn&#261;trz katalogu zabezpieczonego przed dost&#281;pem innych os&oacute;b (Ochrona w&#322;asnych kluczy prywatnych nie jest przedmiotem tego dokumentu)."
804
805 #: www/help/0.php:2
806 msgid "Following are several tips you may find useful."
807 msgstr "POni&#380;ej jest kilka wskaz&oacute;wek, kt&oacute;re mog&#261; by&#263; pomocne."
808
809 #: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
810 msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
811 msgstr "Administratorom szukaj&#261;cym zabezpiecze&#324; dla swoich szeroko poj&#281;tych us&#322;ug, oferujemy certyfikaty dla host&oacute;w jak r&oacute;wnie&#380; wildcard, kt&oacute;re s&#261; gotowe do u&#380;ycia niemal natychmiast. Mo&#380;na ich u&#380;y&#263; nie tylko do ochrony serwis&oacute;w www, lecz r&oacute;wnie&#380; takich protoko&#322;&oacute;w jak POP3, SMTP czy IMAP etc. W odr&#380;nieniu od innych centr&oacute;w certyfikacji, nie ograniczamy si&#322;y certifikat&oacute;w czy u&#380;ytkowania wildcard&oacute;w. Ka&#380;dy powinien mie&#263; prawo do bezpiecze&#324;stwa i ochrony prywatno&#347;ci."
812
813 #: www/help/3.php:71
814 msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
815 msgstr "Aby uzyska&#263; wi&#281;cej informacji skorzystaj z dokumentacji swojego serwera lub odwied&#378;"
816
817 #: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
818 msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
819 msgstr "Dla entuzjast&oacute;w, kt&oacute;rzy lubi&#261; by&#263; rzucani na g&#322;&#281;bok&#261; wod&#281;, mamy prosty spos&oacute;b na uzyskanie certyfikat&oacute;w z wykorzystaniem programu do obs&#322;ugi poczty. Mo&#380;esz je wykorzystywa&#263; nie tylko do szyfrowania, lecz tak&#380;e po to by wasi przyjacieli i rodzina mogli potwierdzi&#263; to, &#380;e e-mail rzeczywi&#347;cie pochodzi od was."
820
821 #: www/index/0.php:19
822 msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
823 msgstr "Przez lata wszyscy byli&#347;my obci&#261;&#380;ani wysokimi kwotami pieni&#281;dzy za bezpiecze&#324;stwo, kt&oacute;re nie mo&#380;e i nie powienno kosztowa&#263; tak wiele."
824
825 #: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
826 #: www/account/5.php:84
827 msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
828 msgstr "Tutaj mo&#380;esz usun&#261;&#263; przetwarzane &#380;&#261;dania albo uniewa&#380;ni&#263; wa&#380;ne certyfikaty."
829
830 #: www/stats.php:55
831 msgid "Users with 50-99 Points"
832 msgstr "U&#380;ytkownicy punktami od 55 do 90"
833
834 #: includes/account_stuff.php:185
835 msgid "GPG/PGP Keys"
836 msgstr "Klucze GPG/PGP"
837
838 #: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
839 msgid "General Announcements"
840 msgstr "Og&#322;oszenia globalne"
841
842 #: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
843 msgid "General Questions"
844 msgstr "Pytania Og&oacute;lne"
845
846 #: www/disputes.php:320
847 #, php-format
848 msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
849 msgstr "Domena '%s' nie istnieje w systemie. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
850
851 #: www/disputes.php:247
852 #, php-format
853 msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
854 msgstr "Adres Email '%s' nie istnieje w systemie. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
855
856 #: www/stats.php:51
857 msgid "Users with 1-49 Points"
858 msgstr "U&#380;ytkownicy z punktami w przedziale od 1 do 49 punkt&oacute;w"
859
860 #: www/help/4.php:4
861 msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
862 msgstr "Generowanie 1024 bitowego prywatnego klucza RSA"
863
864 #: www/help/3.php:1
865 msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
866 msgstr "Generacja pary kluczy i &#380;&#261;danie podpisania certyfikatu (CSR) dla serwera Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.&#13;"
867
868 #: includes/account_stuff.php:142
869 msgid "Go Home"
870 msgstr "Id&#378; na G&#322;&oacute;wn&#261;"
871
872 #: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
873 msgid "Go here for more details."
874 msgstr "Kliknij tutaj po wi&#281;cej szczeg&oacute;&#322;&oacute;w."
875
876 #: www/help/2.php:16
877 msgid "Good question"
878 msgstr "Dobre pytanie"
879
880 #: www/stats.php:102
881 msgid "Growth by year"
882 msgstr "Przyrost w ci&#261;gu roku"
883
884 #: www/stats.php:66
885 msgid "Growth in the last 12 months"
886 msgstr "Przyrost przez ostatnie 12 miesi&#281;cy"
887
888 #: www/help/0.php:1
889 msgid "Help!"
890 msgstr "Pomocy!"
891
892 #: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
893 #: www/account/3.php:53
894 msgid "Sign by class 3 root certificate"
895 msgstr "Podpisany przez g&#322;&oacute;wny certyfikat clasy 3"
896
897 #: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
898 msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
899 msgstr "Wybierz 'Zainstaluj Sw&oacute;j Certyfikat' poni&#380;ej aby zainstalowa&#263; certyfikat w MS IE 5.x i nowszych."
900
901 #: www/account/30.php:24
902 msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
903 msgstr "Usuni&#281;cie spowoduje r&oacute;wnie&#380; uniewa&#380;nienie wszystkich istniej&#261;cych certyfikat&oacute;w, kt&oacute;re by&#322;y wydane dla tej domeny"
904
905 #: www/account/29.php:24
906 msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
907 msgstr "Aktualizacja spowoduje r&oacute;wnie&#380; uniewa&#380;nienie wszystkich istniej&#261;cych certyfikat&oacute;w, kt&oacute;re by&#322;y wydane dla tej domeny"
908
909 #: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
910 msgid "Home"
911 msgstr "Strona G&#322;&oacute;wna"
912
913 #: www/help/2.php:8
914 msgid "How do I create my own digital signature?!"
915 msgstr "Jak stworzy&#263; m&oacute;j w&#322;asny cyfrowy podpis?"
916
917 #: www/help/0.php:8
918 msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
919 msgstr "Jak wygenerowa&#263; prywatny klucz i &#380;&#261;danie CSR u&#380;ywaj&#261;c OpenSSL?"
920
921 #: www/help/0.php:9
922 msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
923 msgstr "W jaki spos&oacute;b mog&#281; zdoby&#263; emblemat 'zabezpieczony przez CAcert/secured by CAcert' na mojej stronie?"
924
925 #: www/index/7.php:23
926 msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
927 msgstr "W&#322;o&#380;y&#322; tak wiele mn&oacute;stwo wysi&#322;ku w rozw&oacute;j CAcert, &#380;e nie wiem od czego zacz&#261;&#263;. Christian stworzy&#322; szkic Kodeksu Post&#281;powania Certyfikacyjnego (CPS). Sp&#281;dzi&#322; te&#380; niezliczone godziny potwierdzaj&#261;c to&#380;samo&#347;&#263; ludzi i uczestnicz&#261;c w konferencjach by pom&oacute;c w promocji."
928
929 #: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
930 msgid "How it prepares us to protect our freedom"
931 msgstr "Jak to przygotowuje nas aby chroni&#263; Nasz&#261; wolno&#347;&#263;"
932
933 #: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
934 msgid "How to update, correct, or delete your information"
935 msgstr "Jak poprawi&#263;, uzupe&#322;ni&#263; albo usun&#261;&#263; moje informacje"
936
937 #: www/index/51.php:27
938 msgid "How?"
939 msgstr "Jak?"
940
941 #: includes/general_stuff.php:64
942 msgid "Howto Information"
943 msgstr "Informacje Howto"
944
945 #: www/wot/6.php:112
946 msgid "I am sure of myself"
947 msgstr "Jestem pewien siebie"
948
949 #: www/wot/6.php:101
950 msgid "I believe that the assertion of identity I am making is correct, complete and verifiable. I have seen original documentation attesting to this identity. I accept that CAcert may challenge this assurance and call upon me to prove the basis for it, and that I may be held responsible if I cannot provide such proof."
951 msgstr "Wierz&#281;, &#380;e potwierdzenie to&#380;samo&#347;ci, kt&oacute;re wykonuje jest poprawne, pe&#322;ne i weryfikowalne. Widzia&#322;em oryginalne dokumenty potwierdzaj&#261;ce to&#380;samo&#347;&#263;. Przyjmuje do wiadomo&#347;ci, &#380;e CAcert mo&#380;e &#380;&#261;da&#263; dowodu na przeprowadzenie potwierdzenia i &#380;e mog&#281; by&#263; poci&#261;gni&#281;ty do odpowiedzialno&#347;ci je&#380;eli nie b&#281;d&#281; m&oacute;g&#322; przedstawi&#263; takiego dowodu."
952
953 #: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
954 msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
955 msgstr "Nie mog&#281; si&#281; ju&#380; doczeka&#263; wysy&#322;ania zaszyfrowanych maili!"
956
957 #: includes/account.php:884
958 msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
959 msgstr "&#379;aden z adres&oacute;w e-mail nie pasuje do konta organizacji."
960
961 #: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
962 #: includes/account.php:904 includes/account.php:991
963 msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
964 msgstr "Nie otrzyma&#322;em poprawnego Certificate Request, wci&#347;niej wstecz i spr&oacute;buj ponownie."
965
966 #: www/wot/8.php:25
967 msgid "I don't want to be listed"
968 msgstr "Nie chc&#281; by&#263; wy&#347;wietlany"
969
970 #: www/wot/6.php:105
971 msgid "I have read and understood the Rules For Assurers and am making this assurance subject to and in compliance with these rules."
972 msgstr "Przeczyta&#322;em i zrozumia&#322;em Zalecenia dla Kontroler&oacute;w i wykonuje to potwierdzenie to&#380;samo&#347;ci w zgodzie z tymi zaleceniami."
973
974 #: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
975 msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
976 msgstr "Niniejszym o&#347;wiadczam, &#380;e jestem w pe&#322;ni upowa&#380;niony przez w&#322;a&#347;ciciela informacji zawartych w Wniosku o Wydanie Certyfikatu (CRS) przes&#322;anego co CAcert Inc. do ubiegania si&#281; o cyfrowy ceryfikat dla bezpiecznych i autoryzowanych transakcji elektronicznych. Rozumiem, &#380;e certyfikat s&#322;u&#380;y do identyfikacji subskrybenta dla cel&oacute;w komunizacji elektronicznej i &#380;e odpowiedzialno&#347;&#263; za zarz&#261;dzanie kluczami prywatnymi zwi&#261;zanymi z takimi certyfikatami spoczywa na personelu technicznym subskrybenta lub jego kontrahentach."
977
978 #: www/wot/8.php:26
979 msgid "I want to be listed"
980 msgstr "Chc&#281; by&#263; wy&#347;wietlany"
981
982 #: www/help/8.php:2
983 msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
984 msgstr "Odpowiem najpierw na pierwsz&#261; cz&#281;&#347;&#263;, kt&oacute;ra jest prostsza. W skr&oacute;cie pozwala to na zdj&#281;cie wi&#281;kszej cz&#281;&#347;ci odpowiedzialno&#347;ci kluczami z Ciebie lub Twojej organizacji. Je&#380;eli z jakiego&#347; powodu musisz uniewa&#380;ni&#263; sw&oacute;j klucz (jak np. developer opuszczaj&#261;cy projekt), nie ma to wp&#322;ywu na zdolno&#347;&#263; uniewa&#380;niania istniej&#261;cych b&#261;d&#378; generowania nowych kluczy."
985
986 #: www/account/43.php:62
987 msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
988 msgstr "Przykro mi ale wygl&#261;da na to &#380;e u&#380;ytkownik kt&oacute;rego szuka&#322;e&#347; znikn&#261;&#322;! Dzieje si&#281; co&#347; niedobrego!"
989
990 #: www/wot.php:42
991 msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
992 msgstr "Przykro mi, ale nie ma emaila pasujacego do tego co wprowadzi&#322;e&#347; do systemu. Prosz&#281; dwa razy sprawdzi&#263; swoje informacje."
993
994 #: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
995 msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
996 msgstr "Chcia&#322;bym wspom&oacute;c CAcert Inc., jak to zrobi&#263;?"
997
998 #: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
999 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
1000 msgstr ""
1001
1002 #: www/account/3.php:22
1003 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
1004 msgstr ""
1005
1006 #: www/help/7.php:3
1007 msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
1008 msgstr "Je&#380;eli g&#322;&oacute;wny sk&#322;ad wykryje niepoprawna &#380;adanie, przyjmuje &#380;e serwer WWW zosta&#322; przej&#281;ty przez intruza i wy&#322;&#261;cza si&#281;."
1009
1010 #: www/help/7.php:4
1011 msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
1012 msgstr "Je&#380;eli g&#322;&oacute;wny magazyn nie otrzyma odpowiedzi na 'ping' wys&#322;any poprzez &#322;acze szeregowe przez zadany okres czasu, przyjmuje &#380;e serwer WWW zosta&#322; przej&#281;ty przez intruza lub sam magazyn g&#322;&oacute;wny zosta&#322; skradziony i wy&#322;&#261;cza si&#281;.&#13;"
1013
1014 #: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
1015 msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
1016 msgstr "Je&#380;eli zmienimy nasz&#261; Polityk&#281; Prywatno&#347;ci, opublikujemy zmiany na www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
1017
1018 #: www/wot/7.php:140
1019 msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
1020 msgstr "Je&#347;li jeste&#347; zadowolony z tej Lokalizacji, wybierz 'Umie&#347;&#263; Moj&#261; Lokalizacj&#281; tutaj', aby zaktualizowa&#263; szczeg&oacute;&#322;y swojej lokalizacji."
1021
1022 #: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
1023 msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
1024 msgstr "Je&#347;li masz pytanie, komentarze lub jakiekolwiek i, i wysy&#322;asz do nas szczeg&oacute;&#322;y, kt&oacute;re powinny pozosta&#263; poufne, powiniene&#347; u&#380;y&#263; formularza kontaktowego znajduj&#261;cego si&#281; poni&#380;ej. Ze wzgl&#281;du na du&#380;&#261; liczb&#281; e-maili jakie otrzymujemy, odpowied&#378; na og&oacute;lne zapytania przesy&#322;anie poprzez ten formularz kontaktowy mo&#380;e nam zaj&#261;&#263; wi&#281;cej czasu ni&#380; odpowied&#378; na pytanie przes&#322;ane poprzez list&#281; mailingow&#261;. Dodatkowo przes&#322;anie zapyta&#324; w j&#281;zyku innym ni&#380; angielski mo&#380;e spowodowa&#263; op&oacute;&#378;nienie, gdy&#380; b&#281;dziemy musieli znale&#378;&#263; t&#322;umacza, kt&oacute;ry nam pomo&#380;e."
1025
1026 #: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
1027 msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
1028 msgstr "Je&#347;li potrzebujesz skontaktowa&#263; si&#281; z nami tradycyjn&#261; poczt&#261;, zaadresuj sw&oacute;j list na poni&#380;szy adres:"
1029
1030 #: scripts/removedead.php:57
1031 msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
1032 msgstr "Je&#380;eli potrzebujesz wi&#281;cej czasu, b&#261;d&#378; wyst&#261;pi&#322;y inne okoliczno&#347;ci, powiniene&#347; natychmiast skontaktowa&#263; si&#281; z nami, &#380;eby problem m&oacute;g&#322; zosta&#263; niezw&#322;ocznie rozwi&#261;zany."
1033
1034 #: www/account/0.php:18
1035 msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
1036 msgstr "Je&#347;li chcia&#322;by&#347; zobaczy&#263; najnowsze wiadomo&#347;ci lub zmieni&#263; j&#281;zyk, mo&#380;esz klikn&#261;&#263; na link 'Wyloguj' lub 'Strona g&#322;&oacute;wna'. Link 'Strona g&#322;&oacute;wna' nie wyloguje Ci&#281; z systemu, a jedynie przeniesie na g&#322;&oacute;wn&#261; stron&#281;. 'Wyloguj' wyloguje ci&#281; z systemu."
1037
1038 #: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
1039 msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
1040 msgstr "Je&#380;eli my&#347;lisz powa&#380;nie o szyfrowaniu, mo&#380;esz w&#322;&#261;czy&#263; si&#281; do programu potwierdzania to&#380;samo&#347;ci i sieci zaufania CAcert. Pozwoli Ci to na zweryfikowanie swojej to&#380;samo&#347;ci i uzyskanie dodatkowych korzy&#347;ci, jak d&#322;u&#380;szy okres wa&#380;no&#347;ci certyfikat&oacute;w czy mo&#380;liwo&#347;&#263; umieszczenia w&#322;asnego imienia na certyfikatach do&#322;&#261;czanych do wiadomo&#347;ci e-mail."
1041
1042 #: www/wot/3.php:32
1043 msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
1044 msgstr "Jedynie i tylko wtedy, gdy oba pasuj&#261; do siebie ca&#322;kowicie - mo&#380;esz przyzna&#263; punkty zaufania (a&#380; do maksymalnej liczby jak&#261; mo&#380;esz przyznawac)."
1045
1046 #: www/help/7.php:1
1047 msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
1048 msgstr ""
1049
1050 #: www/help/3.php:9
1051 msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
1052 msgstr ""
1053
1054 #: www/help/3.php:57
1055 msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
1056 msgstr ""
1057
1058 #: www/account/0.php:20
1059 msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
1060 msgstr ""
1061
1062 #: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
1063 #: www/account/3.php:56
1064 msgid "Include"
1065 msgstr "Zawiera"
1066
1067 #: www/index/0.php:23
1068 msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
1069 msgstr "W&#322;&#261;czenie do dominuj&#261;cych przegl&#261;darek Internetowych!"
1070
1071 #: www/index.php:195
1072 msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
1073 msgstr "Niepoprawny Adres Email i/lub Has&#322;o."
1074
1075 #: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
1076 msgid "Install Your Certificate"
1077 msgstr "Zainstaluj Sw&oacute;j Certyfikat"
1078
1079 #: www/help/3.php:51
1080 msgid "Installation steps"
1081 msgstr "Kroki Instalacji"
1082
1083 #: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
1084 #: www/account/6.php:50
1085 msgid "Installing your certificate"
1086 msgstr "Instaluje Tw&oacute;j certyfikat"
1087
1088 #: www/index/0.php:15
1089 msgid "Introduction"
1090 msgstr "Wst&#281;p"
1091
1092 #: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
1093 #: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
1094 #: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
1095 #: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
1096 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
1097 #, php-format
1098 msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
1099 msgstr "B&#322;&#281;dne ID '%s', nie mo&#380;na z nim nic wi&#281;cej zrobi&#263;."
1100
1101 #: includes/account.php:776 www/index.php:239
1102 msgid "Invalid date of birth"
1103 msgstr "B&#322;&#281;dna data urodzenia"
1104
1105 #: www/wot/6.php:78
1106 msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
1107 msgstr ""
1108
1109 #: www/wot/3.php:17
1110 msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
1111 msgstr ""
1112
1113 #: www/wot/3.php:36
1114 msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
1115 msgstr ""
1116
1117 #: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
1118 #: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
1119 #: includes/account.php:1314
1120 #, php-format
1121 msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
1122 msgstr ""
1123
1124 #: www/index/0.php:17
1125 msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
1126 msgstr "D&#322;ugo trwa&#322;o stworzenie, ale oczekiwanie by&#322;o warte zachodu, w ko&#324;cu mo&#380;esz mie&#263; bezpiecze&#324;stwo za rozs&#261;dn&#261; cen&#281;.... za Dawno!"
1127
1128 #: www/index/1.php:107
1129 msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
1130 msgstr ""
1131
1132 #: includes/general_stuff.php:53
1133 msgid "Join"
1134 msgstr "Do&#322;&#261;cz"
1135
1136 #: includes/general_stuff.php:52
1137 msgid "Join CAcert.org"
1138 msgstr "Do&#322;&#261;cz do CAcert.org"
1139
1140 #: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
1141 msgid "Key Strength:"
1142 msgstr "Si&#322;a Klucza:"
1143
1144 #: www/help/3.php:4
1145 msgid "Key generation process"
1146 msgstr "Proces generacji klucza"
1147
1148 #: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
1149 msgid "Keysize:"
1150 msgstr "Rozmiar klucza:"
1151
1152 #: www/wot/9.php:47
1153 msgid "Language"
1154 msgstr "J&#281;zyk"
1155
1156 #: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
1157 #: www/index/1.php:32
1158 msgid "Last Name"
1159 msgstr "Nazwisko"
1160
1161 #: www/index/0.php:28
1162 msgid "Latest News"
1163 msgstr "Ostatne Wiadomo&#347;ci"
1164
1165 #: www/wot/3.php:41
1166 msgid "Liability"
1167 msgstr "Odpowiedzialno&#347;&#263;"
1168
1169 #: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
1170 #: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
1171 msgid "Limitations"
1172 msgstr "Ograniczenia"
1173
1174 #: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
1175 #: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
1176 #: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
1177 msgid "Listed"
1178 msgstr "Wypisany"
1179
1180 #: www/help/4.php:11
1181 msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
1182 msgstr "Nazwa Lokalizacji (np, miasto) [Warsaw]:"
1183
1184 #: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
1185 #: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
1186 msgid "Location"
1187 msgstr "Lokalizacja"
1188
1189 #: www/wot/7.php:123
1190 msgid "Location Name"
1191 msgstr "Nazwa Po&#322;o&#380;enia"
1192
1193 #: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
1194 msgid "Login"
1195 msgstr "Logowanie"
1196
1197 #: includes/account_stuff.php:142
1198 msgid "Logout"
1199 msgstr "Wyloguj"
1200
1201 #: www/index/5.php:18
1202 msgid "Lost Pass Phrase"
1203 msgstr "Zapomniane Has&#322;o"
1204
1205 #: www/index/6.php:18
1206 msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
1207 msgstr "Zapomniane Has&#322;o - Krok 2"
1208
1209 #: www/account/13.php:100
1210 msgid "Lost Pass Phrase Questions"
1211 msgstr "Zapomniane Has&#322;o - Pytania"
1212
1213 #: pages/index/0.php:24
1214 #, php-format
1215 msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
1219 #: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
1220 #: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
1221 #: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
1222 msgid "Lost Password"
1223 msgstr "Przypomnij Has&#322;o"
1224
1225 #: www/index.php:318
1226 msgid "Mail Probe"
1227 msgstr "Pr&oacute;ba Maila"
1228
1229 #: www/account/2.php:49
1230 msgid "Make Default"
1231 msgstr "Stw&oacute;rz Domy&#347;lnym"
1232
1233 #: www/wot/7.php:138
1234 msgid "Make my location here"
1235 msgstr "Umie&#347;&#263; moj&#261; lokalizacj&#281; tutaj"
1236
1237 #: www/index/51.php:21
1238 msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
1239 msgstr ""
1240
1241 #: www/index/51.php:24
1242 msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: www/index/7.php:17
1246 msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
1247 msgstr ""
1248
1249 #: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
1250 msgid "Master Account"
1251 msgstr "Konto G&#322;&oacute;wne"
1252
1253 #: www/wot/1.php:120
1254 msgid "Max Points"
1255 msgstr "Max Punkt&oacute;w"
1256
1257 #: www/wot/9.php:56
1258 msgid "Message"
1259 msgstr "Wiadomo&#347;&#263;"
1260
1261 #: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
1262 #: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
1263 msgid "Method"
1264 msgstr "Metoda"
1265
1266 #: www/help/2.php:58
1267 msgid "Microsoft Root Certificate Program"
1268 msgstr "Program Certyfikatu G&#322;&oacute;wnego Microsoft"
1269
1270 #: www/help/3.php:71
1271 msgid "Microsoft Support Online"
1272 msgstr "Pomoc Online Microsoft"
1273
1274 #: www/account/43.php:82
1275 msgid "Middle Name"
1276 msgstr "Nazwisko Rodowe"
1277
1278 #: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
1279 msgid "Middle Name(s)"
1280 msgstr "Nazwiska Rodowe"
1281
1282 #: www/help/2.php:26
1283 msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
1284 msgstr "Wi&#1060;&#153;kszo&#1061;&#155;&#1060;&#135; spo&#1061;&#130;ecze&#1061;&#132;stwa by&#1061;&#130;aby przeciwna, gdyby dowiedzia&#1061;&#130;a si&#1060;&#153;, &#1061;&#1052;e przed dostarczeniem do adresata, cala ich korespondencja jest dok&#1061;&#130;adnie sprawdzana przez instytucje rz&#1060;&#133;dowe. Jednak dok&#1061;&#130;adnie taka sytuacja ma miejsce w przypadku wysy&#1061;&#130;ania wiadomo&#1061;&#155;ci droga elektroniczna w Wielkiej Brytanii. Cze&#1061;&#155;&#1060;&#135; &#1061;&#155;wiadomych tego procederu obywateli zg&#1061;&#130;asza sw&#1059;&#1043;j sprzeciw, jednak grupa ta jest ci&#1060;&#133;gle nieliczna. Najefektywniejszym sposobem walki z niechciana kontrola korespondencji elektronicznej jest jej szyfrowanie. Gdyby wszystkie wysy&#1061;&#130;ane wiadomo&#1061;&#155;ci by&#1061;&#130;y zaszyfrowane, w znaczny spos&#1059;&#1043;b utrudni&#1061;&#130;oby to rz&#1060;&#133;dowi i innym organizacjom rozleg&#1061;&#130;a kontrole obiegu informacji w sieci. Mo&#1061;&#1052;liwa by&#1061;&#130;aby kontrola wy&#1061;&#130;&#1060;&#133;cznie os&#1059;&#1043;b podejrzanych. Dlaczego? Poniewa&#1061;&#1052; istnieje mo&#1061;&#1052;liwo&#1061;&#155;&#1060;&#135; rozszyfrowania takiej wiadomo&#1061;&#155;ci, jednak wymaga to znacznych mocy obliczeniowych. Takie ograniczenie wyklucza mo&#1061;&#1052;liwo&#1061;&#155;&#1060;&#135; kontroli ca&#1061;&#130;ego ruchu (obiegu informacji) w sieci."
1285
1286 #: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
1287 msgid "My Account"
1288 msgstr "Moje Konto"
1289
1290 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
1291 msgid "My Alert Settings"
1292 msgstr "Moje Ustawienia Alarm&oacute;w"
1293
1294 #: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
1295 #: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
1296 #: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
1297 #: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
1298 #: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
1299 #: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
1300 #: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
1301 #: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
1302 #: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
1303 #: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
1304 #: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
1305 #: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
1306 #: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
1307 #: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
1308 #: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
1309 #: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
1310 #: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
1311 #: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
1312 #: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
1313 #: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
1314 #: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
1315 #: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
1316 #: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
1317 #: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
1318 #: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
1319 #: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
1320 msgid "My CAcert.org Account!"
1321 msgstr "Moje Konto w CAcert.org"
1322
1323 #: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
1324 #: www/index/1.php:19
1325 msgid "My Details"
1326 msgstr "Moje Szczeg&oacute;&#322;y"
1327
1328 #: www/account/41.php:18
1329 msgid "My Language Settings"
1330 msgstr "Moje Ustawienia J&#281;zyka"
1331
1332 #: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
1333 msgid "My Listing"
1334 msgstr "Moje Wy&#347;wietlanie"
1335
1336 #: includes/account_stuff.php:146
1337 msgid "My Location"
1338 msgstr "Moja Lokalizacja"
1339
1340 #: www/account/41.php:21
1341 msgid "My prefered language"
1342 msgstr "M&oacute;j preferowany j&#281;zyk"
1343
1344 #: www/account/2.php:41
1345 msgid "N/A"
1346 msgstr "nie dotyczy"
1347
1348 #: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
1349 msgid "Name"
1350 msgstr "Nazwa"
1351
1352 #: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
1353 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
1354 #: includes/account_stuff.php:186
1355 msgid "New"
1356 msgstr "Nowy"
1357
1358 #: www/account/33.php:23
1359 #, php-format
1360 msgid "New Admin for %s"
1361 msgstr "Nowy Administrator dla %s"
1362
1363 #: www/stats.php:71 www/stats.php:107
1364 msgid "New Assurers"
1365 msgstr "Nowi Kontrolerzy"
1366
1367 #: www/stats.php:72 www/stats.php:108
1368 msgid "New Certificates"
1369 msgstr "Nowe Certyfikaty"
1370
1371 #: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
1372 msgid "New Client Certificate"
1373 msgstr "Nowe Certyfikaty"
1374
1375 #: www/account/28.php:22
1376 #, php-format
1377 msgid "New Domain for %s"
1378 msgstr "Nowa Domena dla %s"
1379
1380 #: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
1381 msgid "New Organisation"
1382 msgstr "Nowa Organizacja"
1383
1384 #: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
1385 msgid "New Pass Phrase"
1386 msgstr "Nowe Has&#322;o"
1387
1388 #: includes/account.php:829 www/index.php:92
1389 msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
1390 msgstr "Nowe Has&#322;o si&#281; r&oacute;&#380;ni&#261; lub pole pozosta&#322;o puste."
1391
1392 #: www/account/44.php:26
1393 msgid "New Password"
1394 msgstr "Nowe Has&#322;o"
1395
1396 #: www/stats.php:70 www/stats.php:106
1397 msgid "New Users"
1398 msgstr "Nowy U&#380;ytkownik"
1399
1400 #: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
1401 #: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
1402 #: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
1403 msgid "Next"
1404 msgstr "Dalej"
1405
1406 #: www/help/4.php:17
1407 msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
1408 msgstr ""
1409
1410 #: www/account/50.php:29
1411 msgid "No"
1412 msgstr "Nie"
1413
1414 #: www/account/3.php:52
1415 msgid "No Name"
1416 msgstr "Bez Nazwy"
1417
1418 #: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
1419 msgid "No domains are currently listed."
1420 msgstr "Nie ma domen kt&oacute;re mo&#380;na wy&#347;wietli&#263;."
1421
1422 #: pages/account/53.php:83
1423 msgid "move"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: pages/index/1.php:90
1427 msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
1431 #: www/account/6.php:22
1432 msgid "No such certificate attached to your account."
1433 msgstr "Nie ma takiego certyfikatu do&#322;&#261;czonego do Twojego konta."
1434
1435 #: includes/account.php:1731
1436 msgid "No such user found."
1437 msgstr "Nie znaleziono u&#380;ytkownika."
1438
1439 #: www/account/43.php:51
1440 #, php-format
1441 msgid "No users found matching %s"
1442 msgstr "Nie znaleziono u&#380;ytkownia zawieraj&#261;cego %s"
1443
1444 #: www/index/0.php:114
1445 msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
1446 msgstr "&#380;aden, niebo jest tylko ograniczeniem dla CAcert."
1447
1448 #: www/index/0.php:115
1449 msgid "None; $10 USD per year membership fee."
1450 msgstr "Nie; Op&#322;ata za roczne cz&#322;onkostwo - $10 USD."
1451
1452 #: includes/general_stuff.php:57
1453 msgid "Normal Login"
1454 msgstr "Logowanie Normalne"
1455
1456 #: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
1457 #: www/account/5.php:60
1458 msgid "Not Revoked"
1459 msgstr "Nie Uniewa&#380;niony"
1460
1461 #: includes/account.php:25
1462 #, php-format
1463 msgid "Not a valid email address. Can't continue."
1464 msgstr "Niepoprawny adres email. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
1465
1466 #: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
1467 msgid "Notes for the strangely curious"
1468 msgstr "Informacje dla ciekawskich"
1469
1470 #: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
1471 msgid "Notification of changes"
1472 msgstr "Powiadomienia o zmianach"
1473
1474 #: www/help/3.php:12
1475 msgid "Now 'Create a new certificate'."
1476 msgstr "Teraz 'Stw&oacute;rz nowy certyfikat'."
1477
1478 #: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
1479 #: includes/account.php:1325
1480 msgid "Now deleting the following pending requests:"
1481 msgstr "Usuwanie poni&#380;szych przetwarzanych &#380;&#261;da&#324;:"
1482
1483 #: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
1484 #: includes/account.php:1241
1485 msgid "Now renewing the following certificates:"
1486 msgstr "Teraz odnawiam poni&#380;sze certyfikaty:"
1487
1488 #: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
1489 #: includes/account.php:1296
1490 msgid "Now revoking the following certificates:"
1491 msgstr "Teraz uniewa&#380;niam poni&#380;sze certyfikaty:"
1492
1493 #: www/wot/6.php:81
1494 msgid "Number of days"
1495 msgstr "Liczba dni"
1496
1497 #: pages/gpg/2.php:23
1498 msgid "Key ID"
1499 msgstr "ID klucza"
1500
1501 #: www/help/2.php:30
1502 msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: www/account/14.php:21
1506 msgid "Old Pass Phrase"
1507 msgstr "Stare Has&#322;o"
1508
1509 #: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
1510 msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
1511 msgstr ""
1512
1513 #: www/account/0.php:26
1514 msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
1515 msgstr ""
1516
1517 #: www/help/4.php:28
1518 msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
1519 msgstr ""
1520
1521 #: www/help/2.php:45
1522 msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
1523 msgstr ""
1524
1525 #: www/wot/6.php:74
1526 msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
1527 msgstr "To pole powinno by&#263; wype&#322;nione tylko w przypadku gdy uwierzytelni&#322;e&#347; t&#261; osob&#281; innego dnia"
1528
1529 #: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
1530 msgid "Only the first 100 rows are displayed."
1531 msgstr "Tylko 100 pierwszych pozycji jest wy&#347;wietlane."
1532
1533 #: www/wot/6.php:61
1534 msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
1535 msgstr "Zaznacz nast&#281;pne pole TYLKO je&#347;li procedura uwierzytelniania by&#322;a przeprowadzona osobi&#347;cie."
1536
1537 #: www/help/3.php:8
1538 msgid "Open Directory Security folder"
1539 msgstr "Otw&oacute;rz folder Bezpieczeństwa Katalogu"
1540
1541 #: includes/account_stuff.php:176
1542 msgid "Org Admin"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: includes/account_stuff.php:166
1546 msgid "Org Client Certs"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: www/account/0.php:25
1550 msgid "Org Client and Server Certificates"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: includes/account_stuff.php:170
1554 msgid "Org Server Certs"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
1558 msgid "Org. Unit"
1559 msgstr "Jednostka Organizacji"
1560
1561 #: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
1562 #: www/account/35.php:20
1563 msgid "Organisation"
1564 msgstr "Organizacja"
1565
1566 #: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
1567 msgid "Organisation Name"
1568 msgstr "Nazwa Organizacji"
1569
1570 #: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
1571 msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
1572 msgstr "Pola Nazwa Organizacji i Email KOntaktowy sa wymagane."
1573
1574 #: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
1575 msgid "Organisations"
1576 msgstr "Organizacje"
1577
1578 #: www/help/4.php:12
1579 msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
1580 msgstr "Nazwa Organizacji (np. nazwa firmy) [CAcert Inc]:"
1581
1582 #: www/help/4.php:13
1583 msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
1584 msgstr "Nazwa Jednostki Organizacji (np. dzia&#322;) [Dzia&#322; IT]:."
1585
1586 #: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
1587 msgid "Other Mailing Lists"
1588 msgstr "Inne Listy Mailingowe"
1589
1590 #: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
1591 msgid "PKI Key"
1592 msgstr "Klucz PKI"
1593
1594 #: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
1595 #: www/account/3.php:52
1596 msgid "Sign by class 1 root certificate"
1597 msgstr "Podpisany przez certyfikat g&#322;&oacute;wny klasy 1"
1598
1599 #: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
1600 #: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
1601 msgid "optional"
1602 msgstr "Opcjonalne"
1603
1604 #: www/wot/6.php:28
1605 msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
1606 msgstr "INFORMACJA: Ju&#380; wcze&#347;niej uwierzytelni&#322;e&#347; t&#261; osob&#281;! Je&#380;eli nie jest to zamierzone prosz&#281; NIE KONTYNUOWA&#262; tego uwierzytelnienia."
1607
1608 #: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
1609 msgid "Pass Phrase"
1610 msgstr "Has&#322;o"
1611
1612 #: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
1613 msgid "Pass Phrase Again"
1614 msgstr "Powt&oacute;rz Has&#322;o"
1615
1616 #: www/index.php:254
1617 msgid "Pass Phrases don't match"
1618 msgstr "Pola Has&#322;o r&oacute;&#380;ni&#261; si&#281;"
1619
1620 #: www/index.php:249
1621 msgid "Pass Phrases were blank"
1622 msgstr "Pola Has&#322;o nie zosta&#322;y wype&#322;nione"
1623
1624 #: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
1625 msgid "Paste your CSR below..."
1626 msgstr "Wklej Sw&oacute;j CSR poni&#380;ej..."
1627
1628 #: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
1629 #: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
1630 #: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
1631 msgid "Pending"
1632 msgstr "W toku"
1633
1634 #: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
1635 msgid "Personal Certificate Installed."
1636 msgstr "Osobisty Certyfikat zosta&#322; zainstalowany."
1637
1638 #: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
1639 msgid "Personal information"
1640 msgstr "Dane Osobowe"
1641
1642 #: pages/wot/11.php:48
1643 msgid "for more information about Organizational Support."
1644 msgstr ""
1645
1646 #: pages/wot/13.php:73
1647 msgid "(hit enter to submit)"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: www/capnew.php:1326
1651 msgid "location of the assurance"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
1655 msgid "generated"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
1659 msgid "Location:"
1660 msgstr "Lokalizacja:"
1661
1662 #: www/account/3.php:65
1663 msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
1664 msgstr ""
1665
1666 #: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
1667 msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
1668 msgstr ""
1669
1670 #: www/account/7.php:32
1671 msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
1672 msgstr ""
1673
1674 #: www/wot.php:233
1675 #, php-format
1676 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
1677 msgstr "Informacja: to jest zwi&#281;kszenie tylko na %s dni. Po tym czasie ich punkty zostan&#261; zredukowane do 150."
1678
1679 #: www/wot.php:220
1680 #, php-format
1681 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
1682 msgstr "Informacja: to jest zwi&#281;kszenie tylko na %s dni. Po tym czasie Twoje punkty zostan&#261; zredukowane do 150."
1683
1684 #: www/account/8.php:19
1685 msgid "Please choose an authority email address"
1686 msgstr "Prosze wybierz autorytetywny adres"
1687
1688 #: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
1689 msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: www/index/0.php:120
1693 msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
1694 msgstr ""
1695
1696 #: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
1697 msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
1698 msgstr "Przy wprowadzaniu has&#322;a uwzgl&#281;dnij dla swojego bezpiecze&#324;stwa, aby has&#322;o posiada&#322;o przynajmniej jedn&#261; du&#380;&#261; i ma&#322;&#261; liter&#281;, cyfr&#281; i/lub symbol."
1699
1700 #: www/wot/8.php:40
1701 msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
1702 msgstr "Uwaga: Wszystkie znaczniki html zostan&#261; usuni&#281;te z pola 'Informacje o kontakcje'.&#13;Odno&#347;nik do formularza email zostanie do&#322;&#261;czony aby zapeni&#263; Tobie prywatno&#347;&#263;."
1703
1704 #: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
1705 #: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
1706 msgid "Points"
1707 msgstr "Punkty"
1708
1709 #: www/stats.php:59
1710 msgid "Points Issued"
1711 msgstr "Punkty Wydane"
1712
1713 #: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
1714 msgid "Postal Address:"
1715 msgstr "Adres Pocztowy:"
1716
1717 #: www/help/3.php:14
1718 msgid "Prepare the request"
1719 msgstr "Stw&oacute;rz &#380;&#261;danie"
1720
1721 #: pages/index/8.php:5
1722 msgid "Secretary"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: www/wot/3.php:35
1726 msgid "Privacy"
1727 msgstr "Prywatno&#347;&#263;"
1728
1729 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
1730 #: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
1731 msgid "Privacy Policy"
1732 msgstr "Polityka Prywatno&#347;ci"
1733
1734 #: www/account/8.php:29
1735 msgid "Probe"
1736 msgstr "Pr&oacute;ba"
1737
1738 #: www/wot/3.php:27
1739 msgid "Processing"
1740 msgstr "Przetwarzanie"
1741
1742 #: www/help/8.php:1
1743 msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
1744 msgstr "Pytanie: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
1745
1746 #: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
1747 msgid "References"
1748 msgstr "Odno&#347;niki"
1749
1750 #: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
1751 msgid "Regional Announcements"
1752 msgstr "Og&#322;oszenia Regionalne"
1753
1754 #: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
1755 #: includes/account.php:1349
1756 #, php-format
1757 msgid "Removed a pending request for '%s'"
1758 msgstr "Usuni&#281;to oczekuj&#261;ce zapytanie dla '%s'"
1759
1760 #: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
1761 #: www/account/5.php:77
1762 msgid "Renew"
1763 msgstr "Przed&#322;u&#380;"
1764
1765 #: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
1766 #: www/account/5.php:21
1767 msgid "Renew/Revoke/Delete"
1768 msgstr "Przed&#322;u&#380;/Uniewa&#380;nij/Usu&#324;"
1769
1770 #: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
1771 msgid "Renewing"
1772 msgstr "Przed&#322;u&#380;anie"
1773
1774 #: www/index/6.php:47
1775 msgid "Repeat"
1776 msgstr "Powt&oacute;rka"
1777
1778 #: www/help/3.php:52
1779 msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
1780 msgstr ""
1781
1782 #: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
1783 #: www/account/5.php:78
1784 msgid "Revoke/Delete"
1785 msgstr "Przed&#322;u&#380;/Usu&#324;"
1786
1787 #: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
1788 #: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
1789 #: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
1790 msgid "Revoked"
1791 msgstr "Uniewa&#380;nij"
1792
1793 #: www/index/51.php:31
1794 msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
1795 msgstr ""
1796
1797 #: includes/general_stuff.php:67
1798 msgid "Root Certificate"
1799 msgstr "Certyfikat G&#322;&oacute;wny"
1800
1801 #: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
1802 msgid "Root Certificate (DER Format)"
1803 msgstr "Certyfikat G&#322;&oacute;wny (Format DER)"
1804
1805 #: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
1806 msgid "Root Certificate (PEM Format)"
1807 msgstr "Certyfikat G&#322;&oacute;wny (Format PEM)"
1808
1809 #: includes/account_stuff.php:182
1810 msgid "Rules"
1811 msgstr "Zasady"
1812
1813 #: www/index/7.php:20
1814 msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: www/index/0.php:63
1818 msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
1819 msgstr "Tak samo jak wy&#380;ej, ale dodatkowo mo&#380;esz do&#322;&#261;czy&#263; swoje Imie i Nazwisko do certyfikatu."
1820
1821 #: www/index/0.php:94
1822 msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
1823 msgstr "Tak samo jak wy&#380;ej, wy&#322;&#261;czaj&#261;c certyfikat wygasaj&#261;cy w przeci&#261;gu 24 miesi&#281;cy."
1824
1825 #: www/index/0.php:95
1826 msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1827 msgstr ""
1828
1829 #: www/index/0.php:65
1830 msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1831 msgstr ""
1832
1833 #: www/index/0.php:93
1834 msgid "Same as above."
1835 msgstr "Tak samo jak wy&#380;ej."
1836
1837 #: www/help/3.php:46
1838 msgid "Saving the certificate"
1839 msgstr "Zapisuje certyfikat"
1840
1841 #: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
1842 #: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
1843 #: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
1844 #: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
1845 #: www/help/3.php:68
1846 msgid "Screenshot of IIS 5.0"
1847 msgstr "Screenshot z IIS 5.0"
1848
1849 #: www/wot/7.php:127
1850 msgid "Search"
1851 msgstr "Szukaj"
1852
1853 #: www/wot/7.php:120
1854 msgid "Search this region"
1855 msgstr "Szukaj w tym regionie"
1856
1857 #: www/account/43.php:163
1858 msgid "Secondary Emails"
1859 msgstr "Dodatkowe Adresy Email"
1860
1861 #: pages/wot/13.php:40
1862 msgid "Your location has been updated"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: www/account.php:49 www/index.php:475
1866 msgid "Your message has been sent to the general support list."
1867 msgstr ""
1868
1869 #: www/account.php:35 www/index.php:464
1870 msgid "Your message has been sent."
1871 msgstr ""
1872
1873 #: includes/account.php:2480
1874 msgid "Your vote has been accepted."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
1878 msgid "and"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: www/ttp.php:107
1882 msgid "as applicable"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
1886 #: pages/index/5.php:26
1887 msgid "dd/mm/yyyy"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: pages/wot/13.php:65
1891 msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: includes/account.php:98
1895 msgid "has changed the default email on your account."
1896 msgstr ""
1897
1898 #: includes/account.php:1076
1899 msgid "has changed the password on your account."
1900 msgstr ""
1901
1902 #: pages/account/13.php:23
1903 msgid "has viewed your lost password questions."
1904 msgstr ""
1905
1906 #: pages/help/3.php:63
1907 msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: www/help/3.php:18
1911 msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
1912 msgstr "Wybierz d&#322;ugo&#347;&#263; klucza. Zalecamy aby wynosi&#322;a 1024 bity."
1913
1914 #: www/help/3.php:11
1915 msgid "Select 'Create a new certificate'"
1916 msgstr "Wybierz 'Stw&oacute;rz nowy certyfikat'"
1917
1918 #: www/help/3.php:55
1919 msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
1923 msgid "Select Specific Account Details"
1924 msgstr "Wybierz Okre&#347;lone Szczeg&oacute;&#322;y Konta"
1925
1926 #: www/help/3.php:37
1927 msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
1928 msgstr ""
1929
1930 #: www/help/3.php:61
1931 msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
1932 msgstr "Wybierz plik .cer i kliknij 'Dalej'."
1933
1934 #: www/help/3.php:54
1935 msgid "Select the Directory Security tab"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
1939 #: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
1940 msgid "Send"
1941 msgstr "Wy&#347;lij"
1942
1943 #: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
1944 msgid "Sensitive Information"
1945 msgstr "Wa&#380;ne Informacje"
1946
1947 #: includes/account_stuff.php:161
1948 msgid "Server Certificates"
1949 msgstr "Certyfikaty Serwer&oacute;w"
1950
1951 #: www/index/0.php:80
1952 msgid "Server certificates (un-assured)"
1953 msgstr "Certyfikaty Serwer&oacute;w (nie uwierzytelnione)"
1954
1955 #: www/wot.php:247
1956 msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
1957 msgstr ""
1958
1959 #: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
1960 msgid "Snail Mail"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: www/help/2.php:50
1964 msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: www/index/51.php:33
1968 msgid "So what can I do to help the cause?"
1969 msgstr "Wi&#281;c co mog&#281; zrobi&#263; aby Wam pom&oacute;c?"
1970
1971 #: www/help/2.php:52
1972 msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
1976 msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
1977 msgstr ""
1978
1979 #: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
1980 msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
1981 msgstr "Przepraszamy, nie mogli&#347;my odszuka&#263; tego u&#380;ytkownika."
1982
1983 #: www/wot/6.php:85
1984 msgid "Sponsoring Member"
1985 msgstr "Sponsorowany Cz&#322;onek"
1986
1987 #: www/help/4.php:10
1988 msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
1992 #: www/account/27.php:36
1993 msgid "State/Province"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
1997 msgid "Statistics"
1998 msgstr "Statystyki"
1999
2000 #: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
2001 #: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
2002 msgid "Status"
2003 msgstr "Status"
2004
2005 #: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
2006 #: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
2007 msgid "Subject"
2008 msgstr "Temat"
2009
2010 #: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
2011 #: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
2012 msgid "Submit"
2013 msgstr "Wy&#347;lij"
2014
2015 #: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
2016 #: www/index/1.php:36
2017 msgid "Suffix"
2018 msgstr "Przyrostek"
2019
2020 #: includes/account_stuff.php:190
2021 msgid "System Admin"
2022 msgstr "Administrator Systemu"
2023
2024 #: www/help/6.php:7
2025 msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
2026 msgstr "System wy&#347;le Ci maila z linkiem. Do Ciebie bedzie nalezalo tylko otworzenie go w przegl&#261;darce Internetowej."
2027
2028 #: includes/account_stuff.php:182
2029 msgid "TTP Form"
2030 msgstr "Formularz TTP"
2031
2032 #: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
2033 msgid "Temporary Increase"
2034 msgstr "Tymczasowy wzrost"
2035
2036 #: scripts/removedead.php:62
2037 msgid "Temporary points increase has expired."
2038 msgstr "Tymczasowy wzrost punkt&oacute;w wygas&#322;"
2039
2040 #: www/help/2.php:55
2041 msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
2045 msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
2046 msgstr "Bardzo dzi&#281;kujemy za Twoje wsparcie, twoje datki pomog&#261; CAcertowi kontynuowa&#263; dzia&#322;ania."
2047
2048 #: www/index.php:314
2049 msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: www/help/2.php:47
2053 msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
2054 msgstr ""
2055
2056 #: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
2057 msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
2058 msgstr "Generowanie klucza 1024-bitowego zako&#324;czy&#322;o si&#281; niepowodzeniem. Czy zamiast tego chcesz spr&oacute;bowa&#263; 512-bitowego?"
2059
2060 #: www/help/3.php:31
2061 msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: www/verify.php:46
2065 msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
2066 msgstr "ID lub Hash zosta&#322; w&#322;a&#347;nie zweryfikowany, lub wydarzy&#322;o si&#281; co&#347; fatalnego."
2067
2068 #: www/verify.php:90
2069 msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
2070 msgstr "ID lub Hash zosta&#322; w&#322;a&#347;nie zweryfikowany, domena nie istnieje w systemie, lub wydarzy&#322;o si&#281; co&#347; fatalnego."
2071
2072 #: www/help/3.php:28
2073 msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
2074 msgstr ""
2075
2076 #: includes/account.php:838
2077 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
2078 msgstr "Twoje has&#322;o jest zbyt kr&oacute;tkie."
2079
2080 #: www/index.php:94
2081 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
2082 msgstr "Twoje has&#322;o jest zbyt kr&oacute;tkie. Has&#322;o powinno posiada&#263; minimum 6 znak&oacute;w."
2083
2084 #: www/help/2.php:59
2085 msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: www/account/0.php:28
2089 msgid "The Web of Trust system CAcert uses is similar to that many involved with GPG/PGP use, they hold face to face meetings to verify each others photo identities match their GPG/PGP key information. CAcert differs however in that we have modified things to work within the PKI framework, for you to gain trust in the system you must first locate someone already trusted. The trust person depending how many people they've trusted or meet before will determine how many points they can issue to you (the number of points they can issue is listed in the locate assurer section). Once you've met up you can show your ID and you will need to fill out a CAP form which the person assuring your details must retain for verification reasons. You can also get trust points via the Trust Third Party system where you go to a lawyer, bank manager, accountant, or public notary/juctise of the peace and they via your ID and fill in the TTP form to state they have viewed your ID documents and it appears authentic and true. More information on the TTP system can be found in the TTP sub-menu"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: www/index/0.php:103
2093 msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
2094 msgstr ""
2095
2096 #: includes/account.php:363
2097 msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
2098 msgstr ""
2099
2100 #: www/index/8.php:1
2101 #, php-format
2102 msgid "The current %s board, and roles."
2103 msgstr "Obecny Zarz&#261;d %s i jego role."
2104
2105 #: includes/account.php:394
2106 #, php-format
2107 msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2108 msgstr ""
2109
2110 #: includes/account.php:304 includes/account.php:373 includes/account.php:1428
2111 #: includes/account.php:1458
2112 #, php-format
2113 msgid "The domain '%s' is already in the system and is listed as valid. Can't continue."
2114 msgstr "Domena '%s' jest ju&#380; w systenie i jest ustawiona jako wa&#380;na. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
2115
2116 #: www/account/0.php:22
2117 msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
2118 msgstr ""
2119
2120 #: includes/account.php:54
2121 #, php-format
2122 msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2123 msgstr ""
2124
2125 #: includes/account.php:36
2126 #, php-format
2127 msgid "The email address '%s' is already in the system. Can't continue."
2128 msgstr "Adres Email '%s' jest ju&#380; w systemie. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
2129
2130 #: includes/account.php:86
2131 msgid "The following accounts have been removed:"
2132 msgstr "Poni&#380;sze konta zosta&#322;y usuni&#281;te:"
2133
2134 #: includes/account.php:403
2135 msgid "The following domains have been removed:"
2136 msgstr "poni&#380;sze domeny zosta&#322;y usuni&#281;te:"
2137
2138 #: www/index/0.php:104
2139 msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
2140 msgstr ""
2141
2142 #: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
2143 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
2144 msgstr ""
2145
2146 #: www/help/2.php:62
2147 #, php-format
2148 msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: includes/account.php:1735
2152 #, php-format
2153 msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
2154 msgstr "Has&#322;o dla %s zosta&#322;o pomy&#347;lnie zaktualizowane w systemie."
2155
2156 #: www/index/0.php:21
2157 msgid "The primary goals are:"
2158 msgstr "The primary goals are2:"
2159
2160 #: www/help/2.php:15
2161 msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: www/help/2.php:27
2165 msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
2166 msgstr ""
2167
2168 #: www/help/7.php:6
2169 msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
2170 msgstr ""
2171
2172 #: www/index/51.php:34
2173 msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: www/help/4.php:3
2177 msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
2178 msgstr "Wtedy system spr&oacute;buje wygenerowa&#263; troch&#281; bardzo losowych liczb by uzyska&#263; bezpieczny klucz."
2179
2180 #: www/help/6.php:3
2181 msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: www/help/6.php:9
2185 msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
2189 msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
2193 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: www/wot.php:284
2197 msgid "There was an error and I couldn't proceed"
2198 msgstr "Wyst&#261;pi&#322; b&#322;&#261;d. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;"
2199
2200 #: www/help/0.php:25
2201 msgid "How does CAcert protect its root private key?"
2202 msgstr "Jak CAcert chroni swoje prywatne klucze g&#322;&oacute;wne?"
2203
2204 #: www/index/19.php:15
2205 msgid "Information"
2206 msgstr "Informacja"
2207
2208 #: www/help/2.php:42
2209 msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
2210 msgstr ""
2211
2212 #: www/index.php:272
2213 msgid "This email address is currently valid in the system."
2214 msgstr "Ten email jest w&#322;a&#347;nie zatwierdzony w systemie."
2215
2216 #: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
2217 #: includes/account.php:1984
2218 msgid "Your language setting has been updated."
2219 msgstr ""
2220
2221 #: www/wot/6.php:32
2222 #, php-format
2223 msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
2224 msgstr ""
2225
2226 #: pages/index/2.php:16
2227 msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: www/help/2.php:46
2231 msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
2232 msgstr ""
2233
2234 #: www/wot/9.php:42
2235 msgid "To"
2236 msgstr "Do"
2237
2238 #: www/help/5.php:1
2239 msgid "To be completed"
2240 msgstr "Do uko&#324;czenia"
2241
2242 #: www/wot/2.php:15
2243 msgid "To become an Assurer"
2244 msgstr "Aby sta&#263; si&#281; Assurerem"
2245
2246 #: www/index/51.php:17
2247 msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
2248 msgstr ""
2249
2250 #: www/help/2.php:33
2251 msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: www/help/3.php:2
2255 msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
2256 msgstr "By wygenerowa&#263; publiczny i prywatny klucz oraz CSR dla Microsoft IIS 5 Serwer:"
2257
2258 #: www/help/2.php:21
2259 msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: www/index/0.php:24
2263 msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
2264 msgstr "Zapewnienie rozwi&#261;za&#324; spelniajacych wymogi szyfrowania danych."
2265
2266 #: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
2267 msgid "Total Points"
2268 msgstr "Suma Punkt&oacute;w"
2269
2270 #: www/wot/10.php:79
2271 msgid "Total Points Issued"
2272 msgstr "Suma Punkt&oacute;w Wydanych"
2273
2274 #: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
2275 msgid "Town/Suburb"
2276 msgstr "Miasto/Przedmie&#347;cia"
2277
2278 #: includes/general_stuff.php:76
2279 msgid "Translations"
2280 msgstr "T&#322;umaczenia"
2281
2282 #: pages/index/8.php:4
2283 msgid "Public Officer"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
2287 msgid "Trusted Third Parties"
2288 msgstr "Zaufane Osoby Trzecie (TTP)"
2289
2290 #: www/help/2.php:60
2291 msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: www/help/2.php:21
2295 msgid "UK Government has done this since the year 2000"
2296 msgstr "Rz&#261;d brytyjski zrobi&#322; to przed rokiem 2000"
2297
2298 #: www/index.php:126
2299 msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
2300 msgstr "Nie mo&#380;na dopasowa&#263; podanych szczeg&oacute;&#322;&oacute;w do &#380;adnego z kont u&#380;ytkownika w pliku"
2301
2302 #: www/help/3.php:5
2303 msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: www/help/0.php:12
2307 msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
2308 msgstr "Nieoficjalne FAQ/Wiki"
2309
2310 #: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
2311 msgid "Unverified"
2312 msgstr "Nie zweryfikowany"
2313
2314 #: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
2315 #: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
2316 msgid "Update"
2317 msgstr "Uaktualnienie"
2318
2319 #: www/account/29.php:28
2320 #, php-format
2321 msgid "Update Domain for %s"
2322 msgstr "Uaktualniona Domena dla %s"
2323
2324 #: www/account/36.php:28
2325 msgid "Update My Settings"
2326 msgstr "Uaktualnij Moje Ustawienia"
2327
2328 #: www/account/14.php:36
2329 msgid "Update Pass Phrase"
2330 msgstr "Uaktualnij Has&#322;o"
2331
2332 #: www/verify.php:55 www/verify.php:97
2333 msgid "Updated"
2334 msgstr "Uaktualnione"
2335
2336 #: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
2337 #: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
2338 msgid "Valid"
2339 msgstr "Wa&#380;ny"
2340
2341 #: www/stats.php:43
2342 msgid "Valid Certificates"
2343 msgstr "Wa&#380;ne Certyfikaty"
2344
2345 #: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
2346 #: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
2347 msgid "Verification needed"
2348 msgstr "Weryfikacja wymagana"
2349
2350 #: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
2351 msgid "Verified"
2352 msgstr "Zweryfikowany"
2353
2354 #: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
2355 msgid "Verified Domains"
2356 msgstr "Domeny Zweryfikowane"
2357
2358 #: www/stats.php:16
2359 msgid "Verified Emails"
2360 msgstr "Zweryfikowane Adresy Email"
2361
2362 #: www/stats.php:12
2363 msgid "Verified Users"
2364 msgstr "Zweryfikowani U&#380;ytkownicy"
2365
2366 #: pages/index/8.php:3
2367 msgid "President"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
2371 #: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
2372 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
2373 #: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
2374 msgid "View"
2375 msgstr "Podgl&#261;d"
2376
2377 #: includes/account_stuff.php:177
2378 msgid "View Organisations"
2379 msgstr "Zobacz Organizacje"
2380
2381 #: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
2382 msgid "Warning!"
2383 msgstr "Uwaga!"
2384
2385 #: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
2386 msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
2387 msgstr "Ostrze&#380;enie! Ta strona wymaga ciasteczek [cookies] aby zapewni&#263; Ci prywatno&#347;&#263; i bezpieczne przesy&#322;anie swoich danych. Ta strona u&#380;ywa ciasteczek dla potrzeb sesji, do przechowywania tymczasowych warto&#347;ci zabezpieczaj&#261;cych przed kopiowaniem i wklejaniem ID sesji na innym komputerze daj&#261;c dost&#281;p do konta. Innaczej kto&#347; inny mog&#322;by uzyska&#263; dost&#281;p do konta i danych osobowych."
2388
2389 #: www/capnew.php:1025
2390 msgid "driver license"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: www/capnew.php:1117
2394 msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: www/capnew.php:1331
2398 msgid "date of assurance"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: www/capnew.php:1025
2402 msgid "certificate"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: includes/account.php:1609
2406 #, php-format
2407 msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
2411 msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
2412 msgstr ""
2413
2414 #: www/verify.php:124
2415 msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: www/wot.php:439
2419 msgid "Your email has been sent to"
2420 msgstr "Tw&oacute;j email został wysłany do"
2421
2422 #: pages/wot/7-old.php:174
2423 msgid "Your details have been updated."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
2427 msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
2428 msgstr ""
2429
2430 #: www/help/2.php:56
2431 msgid "WebTrust for Certification Authorities"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
2435 #: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
2436 #: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
2437 #: www/stats.php:3
2438 msgid "Welcome to CAcert.org"
2439 msgstr "Witaj w CAcert.org"
2440
2441 #: www/account/0.php:16
2442 msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
2443 msgstr "Witaj w sekcji swojego konta na stronie. Poni&#380;ej jest opis r&oacute;&#380;nych sekcji oraz wyja&#347;nienie po co istniej&#261;."
2444
2445 #: www/index/0.php:46
2446 msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
2450 msgid "What is it for?"
2451 msgstr "Na co to wszystko?"
2452
2453 #: www/index/51.php:30
2454 msgid "When and Where?"
2455 msgstr "Kiedy i Gdzie?"
2456
2457 #: www/help/3.php:67
2458 msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
2459 msgstr "Po przeczytaniu informacji kliknij 'Koniec'."
2460
2461 #: pages/wot/13.php:67
2462 #, php-format
2463 msgid "Your current location is set as: %s"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: includes/account.php:109
2467 #, php-format
2468 msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: includes/account.php:1033
2472 msgid "Your details have been updated with the database."
2473 msgstr ""
2474
2475 #: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
2476 #: www/wot/10.php:56
2477 msgid "Who"
2478 msgstr "Kto"
2479
2480 #: www/index/51.php:19
2481 msgid "Who?"
2482 msgstr "Kto?"
2483
2484 #: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
2485 msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
2489 msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
2490 msgstr "Dlaczego podpis cyfrowy jest oznaczony jako 'nieprawid&#322;owy/nie zaufany'?"
2491
2492 #: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
2493 msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
2494 msgstr "Dlaczego nie zosta&#322;o to zaadaptowane przez wszystkich?"
2495
2496 #: www/help/7.php:7
2497 msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: www/index/51.php:23
2501 msgid "Why?"
2502 msgstr "Dlaczego?"
2503
2504 #: www/help/7.php:8
2505 msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
2509 msgid "Within 200km Announcements"
2510 msgstr "Og&#322;oszenia w promieniu 200km"
2511
2512 #: includes/account_stuff.php:182
2513 msgid "WoT Form"
2514 msgstr "Formularz WoT"
2515
2516 #: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
2517 msgid "YYYY-MM-DD"
2518 msgstr "RRRR-MM-DD"
2519
2520 #: www/account/50.php:29
2521 msgid "Yes"
2522 msgstr "Tak"
2523
2524 #: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
2525 msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
2529 msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
2530 msgstr ""
2531
2532 #: www/wot.php:54
2533 msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
2534 msgstr "Nie jeste&#347; upowa&#380;niony do uwierzyteniania samego siebie!"
2535
2536 #: www/wot.php:68
2537 msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
2538 msgstr "Mo&#380;esz uwierzytelni&#263; kogo&#347; tylko jeden raz!"
2539
2540 #: www/help/2.php:45
2541 msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: scripts/removedead.php:56
2545 msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
2546 msgstr ""
2547
2548 #: www/wot.php:230
2549 #, php-format
2550 msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
2551 msgstr "Otrzymujesz ten Email poniewaz zosta&#322;e&#347; uwierzytelniony %s %s (%s)."
2552
2553 #: www/wot.php:206
2554 #, php-format
2555 msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
2556 msgstr "Otrzyma&#322;e&#347; ten email poniewa&#380; zosta&#322;e&#347; uwierzytelniony przez %s %s (%s)."
2557
2558 #: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
2559 msgid "Further Information"
2560 msgstr "Dalsze Informacje"
2561
2562 #: www/index/7.php:26
2563 msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
2564 msgstr "Zosta&#322; zaanga&#380;owany w t&#322;umaczenie tej strony na Portugalski"
2565
2566 #: www/index/7.php:24
2567 msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: www/wot/6.php:44
2571 #, php-format
2572 msgid "Please check the following details match against what you witnessed when you met %s in person. You MUST NOT proceed unless you are sure the details are correct. Gross negligence may cause you to be liable."
2573 msgstr ""
2574
2575 #: includes/general_stuff.php:74
2576 msgid "CAcert Board"
2577 msgstr "Zarz&#261;d CAcert"
2578
2579 #: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
2580 msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
2584 #: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
2585 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
2586 #: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
2587 #, php-format
2588 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
2589 msgstr ""
2590
2591 #: pages/help/3.php:48
2592 msgid "Your country, state and city."
2593 msgstr ""
2594
2595 #: www/index/0.php:53
2596 msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
2597 msgstr "Mo&#380;esz wysy&#322;a&#263; podpisane cyfrowo/zaszyfrowane emaile, inne osoby mog&#261; wysy&#322;a&#263; zaszyfrowane emaile do Ciebie."
2598
2599 #: includes/account.php:68
2600 msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
2601 msgstr "Aktualnie nie masz dost&#281;pu do wybranego adresu e-mail lub jeszcze go nie zweryfikowa&#322;e&#347;."
2602
2603 #: www/wot.php:133
2604 msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
2608 #: includes/account.php:1686
2609 msgid "You don't have access to this area."
2610 msgstr "Nie masz dost&#281;pu do tego obszaru."
2611
2612 #: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
2613 msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
2614 msgstr ""
2615
2616 #: www/wot.php:92 www/wot.php:99
2617 msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: includes/account.php:842
2621 msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
2622 msgstr "Pope&#322;ni&#322;e&#347; b&#322;&#261;d przy wprowadzaniu aktualnego has&#322;a."
2623
2624 #: www/wot.php:109
2625 msgid "You failed to enter a location of your meeting."
2626 msgstr "Pope&#322;ni&#322;e&#347; b&#322;&#261;d przy wprowadzaniu miejsca twojego spotkania."
2627
2628 #: www/index.php:97
2629 msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
2630 msgstr "Pope&#322;ni&#322;e&#347; b&#322;&#261;d przy udzielaniu odpowiedzi lub nie ustawi&#322;e&#347; odpowiedniej ilo&#347;ci pyta&#324; w przypadku utraty has&#322;a w ustawieniach swojego konta. Administratorzy systemu zostali poinformowani."
2631
2632 #: www/gpg.php:24
2633 msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
2634 msgstr "B&#322;&#261;d przy wklejaniu poprawnego klucza GPG/PGP."
2635
2636 #: www/index/0.php:113
2637 msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
2638 msgstr ""
2639
2640 #: www/help/3.php:21
2641 msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
2642 msgstr ""
2643
2644 #: www/gpg.php:166
2645 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
2646 msgstr ""
2647
2648 #: pages/help/2.php:30
2649 msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: www/disputes.php:107
2653 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2654 msgstr ""
2655
2656 #: www/disputes.php:110
2657 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
2658 msgstr ""
2659
2660 #: www/disputes.php:198
2661 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: www/index.php:231
2665 msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
2666 msgstr ""
2667
2668 #: www/wot.php:415
2669 msgid "Your account information has been updated."
2670 msgstr ""
2671
2672 #: www/disputes.php:201
2673 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
2674 msgstr ""
2675
2676 #: www/verify.php:66
2677 msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
2678 msgstr ""
2679
2680 #: includes/account.php:1072 www/index.php:117
2681 msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
2682 msgstr ""
2683
2684 #: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
2685 #: pages/index/11.php:54
2686 msgid "Your Name"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
2690 #: pages/index/11.php:55
2691 msgid "Your Email"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: www/verify.php:42
2695 msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: www/wot.php:344
2699 msgid "You've been Assured."
2700 msgstr ""
2701
2702 #: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
2703 msgid "Your Assurance Points"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: www/wot.php:360
2707 msgid "You've Assured Another Member."
2708 msgstr ""
2709
2710 #: www/verify.php:101
2711 msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: pages/help/3.php:29
2715 msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
2716 msgstr ""
2717
2718 #: pages/help/4.php:22
2719 msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: pages/help/3.php:80
2723 msgid "You will see a confirmation screen."
2724 msgstr ""
2725
2726 #: pages/help/3.php:37
2727 msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: pages/index/19.php:77
2731 msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
2732 msgstr ""
2733
2734 #: www/wot.php:320
2735 #, php-format
2736 msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
2737 msgstr ""
2738
2739 #: www/wot.php:212
2740 msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
2741 msgstr ""
2742
2743 #: includes/account.php:1964
2744 msgid "You tried to use an invalid language."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: www/wot.php:322
2748 #, php-format
2749 msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
2750 msgstr ""
2751
2752 #: includes/account.php:233
2753 msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
2754 msgstr ""
2755
2756 #: pages/help/6.php:19
2757 msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: pages/help/2.php:29
2761 msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
2762 msgstr ""
2763
2764 #: www/disputes.php:269
2765 msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
2766 msgstr ""
2767
2768 #: www/wot.php:326
2769 msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
2770 msgstr ""
2771
2772 #: www/wot.php:196
2773 msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
2774 msgstr ""
2775
2776 #: pages/wot/3.php:21
2777 msgid "You must meet the applicant in person;"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: pages/wot/3.php:22
2781 msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
2785 #: pages/account/6.php:55
2786 msgid "You must enable ActiveX for this to work."
2787 msgstr ""
2788
2789 #: pages/index/19.php:57
2790 msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
2791 msgstr ""
2792
2793 #: www/analyse.php:25
2794 msgid "Analyse"
2795 msgstr "Analizuj"
2796
2797 #: includes/account.php:840 www/index.php:100
2798 #, php-format
2799 msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
2800 msgstr "Twoje has&#322;o nie zawiera wystarczaj&#261;cej ilo&#347;ci r&oacute;&#380;nych znak&oacute;w i/lub zawiera s&#322;owa z Twojego imienia/nazwiska i/lub adresu e-mail. Otrzymana ocena, to tylko %s punkt&oacute;w w skali do 6."
2801
2802 #: www/src-lic.php:20
2803 msgid "CAcert Source License"
2804 msgstr "&#378;r&oacute;d&#322;a Licencji CAcert"
2805
2806 #: www/index/7.php:25
2807 msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
2808 msgstr ""
2809
2810 #: includes/account.php:25 includes/account.php:302
2811 msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
2812 msgstr ""
2813
2814 #: www/help/9.php:28
2815 msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
2816 msgstr ""
2817
2818 #: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
2819 msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: www/index/1.php:17
2823 msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: www/index/17.php:142
2827 msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
2828 msgstr "Zainstaluj G&#322;&oacute;wny Certyfikat u&#380;ywaj&#261;c Internet Explorera i jego kontrolki CEnroll ActiveX. Unikniesz dzi&#281;ki temu kreatora Instalacji Certyfikatu Microsoft i ca&#322;ej jego z&#322;o&#380;ono&#347;ci i dodatkowych ekran&oacute;w dla u&#380;ytkownik&oacute;w. To jednak&#380;e dzia&#322;a TYLKO z Microsoft Internet Explorerem."
2829
2830 #: includes/general_stuff.php:111
2831 msgid "Mission Statement"
2832 msgstr "Cele Misji"
2833
2834 #: www/help/9.php:30
2835 msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: www/help/9.php:49
2839 msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: www/help/9.php:47
2843 msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: includes/general_stuff.php:69
2847 msgid "RSS News Feed"
2848 msgstr "&#378;r&oacute;d&#322;o Wiadomo&#347;ci RSS"
2849
2850 #: www/help/2.php:67
2851 msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
2852 msgstr ""
2853
2854 #: www/wot.php:233
2855 msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
2856 msgstr ""
2857
2858 #: pages/wot/3.php:38
2859 msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
2860 msgstr ""
2861
2862 #: pages/index/19.php:27
2863 msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
2864 msgstr ""
2865
2866 #: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
2867 #: includes/tverify_stuff.php:34
2868 msgid "Free digital certificates!"
2869 msgstr "Darmowe cyfrowe certyfikaty!"
2870
2871 #: www/wot.php:353
2872 #, php-format
2873 msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
2874 msgstr ""
2875
2876 #: www/wot.php:351
2877 #, php-format
2878 msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
2879 msgstr ""
2880
2881 #: www/wot.php:49
2882 msgid "A reminder notice has been sent."
2883 msgstr "Przypominaj&#261;ca wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a wys&#322;ana."
2884
2885 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
2886 msgid "Abuses"
2887 msgstr "Nadu&#380;ycia"
2888
2889 #: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
2890 msgid "Accept Dispute"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: www/wot/10.php:19
2894 msgid "Assurer Ranking"
2895 msgstr "Ranking Kontroler&oacute;w"
2896
2897 #: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
2898 msgid "CAcert's GPG Key"
2899 msgstr "Klucz GPG CAcert"
2900
2901 #: www/account/52.php:39
2902 msgid "Certificate Subject"
2903 msgstr "Temat Certyfikatu"
2904
2905 #: pages/index/47.php:10
2906 msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
2907 msgstr ""
2908
2909 #: www/account/52.php:48
2910 msgid "Comment"
2911 msgstr "Komentarz"
2912
2913 #: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
2914 #: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
2915 #: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
2916 msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
2917 msgstr ""
2918
2919 #: www/account/52.php:42
2920 msgid "Current Points"
2921 msgstr "Aktualne Punkty"
2922
2923 #: www/disputes/6.php:16
2924 #, php-format
2925 msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2926 msgstr ""
2927
2928 #: www/disputes/4.php:16
2929 #, php-format
2930 msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2931 msgstr ""
2932
2933 #: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
2934 msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
2935 msgstr ""
2936
2937 #: pages/account/53.php:84
2938 msgid "aliases"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: www/index/1.php:18
2942 msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: www/disputes/2.php:20
2946 msgid "Dispute Domain"
2947 msgstr "Dispute Domain"
2948
2949 #: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
2950 msgid "Dispute Probe"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: www/disputes/0.php:17
2954 msgid "Disputes"
2955 msgstr "Spory"
2956
2957 #: www/disputes/0.php:15
2958 msgid "Disputes and Abuse Reporting"
2959 msgstr "Raportowanie spor&oacute;w i nadu&#380;y&#263;"
2960
2961 #: includes/account_stuff.php:213
2962 msgid "Disputes/Abuses"
2963 msgstr "Spory/Nadu&#380;ycia"
2964
2965 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
2966 #: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
2967 #: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
2968 #: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
2969 #: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
2970 #: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
2971 msgid "Domain Dispute"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: www/disputes.php:399
2975 msgid "Domain Dispute!"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: www/disputes.php:428
2979 msgid "Domain and Email Disputes"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: pages/account/3.php:82
2983 msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
2984 msgstr ""
2985
2986 #: pages/index/8.php:4
2987 msgid "Treasurer"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
2991 msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
2992 msgstr "Podany adres e-mail jest nieprawid&#322;owy lub nie mo&#380;na by&#322;o po&#322;&#261;czy&#263; si&#281; do Twojego serwera, lub serwer odrzuci&#322; adres e-mail jako nieprawid&#322;owy."
2993
2994 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
2995 #: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
2996 #: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
2997 #: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
2998 #: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
2999 #: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
3000 msgid "Email Dispute"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
3004 msgid "File Dispute"
3005 msgstr "Sporny plik"
3006
3007 #: www/index/7.php:22
3008 msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
3009 msgstr ""
3010
3011 #: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
3012 msgid "GPG Key"
3013 msgstr "Klucz GPG"
3014
3015 #: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
3016 msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
3017 msgstr ""
3018
3019 #: www/capnew.php:1001
3020 msgid "abbreviated:"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: www/help/0.php:21
3024 msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
3025 msgstr "Tworzenie nowej pary kluczy oraz CSR dla IIS 5.0"
3026
3027 #: www/help/0.php:24
3028 msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
3029 msgstr "W jaki spos&oacute;b moge uzyska&#263; certyfikat dla serwera od CAcert?"
3030
3031 #: includes/account_stuff.php:162
3032 msgid "My Points"
3033 msgstr "Moje Punkty"
3034
3035 #: www/index/7.php:21
3036 msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: www/account/52.php:49
3040 msgid "I agree with this Application"
3041 msgstr "Zgadzam si&#281; z formularzem"
3042
3043 #: www/account/52.php:50
3044 msgid "I don't agree with this Application"
3045 msgstr "Nie zgadzam si&#281; z formularzem"
3046
3047 #: www/disputes/0.php:18
3048 msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
3049 msgstr ""
3050
3051 #: www/disputes/0.php:20
3052 msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
3053 msgstr "Je&#380;eli chcesz zg&#322;osi&#263; nadu&#380;ycie poprzez wykorzystanie naszych certyfikat&oacute;w niezgodnie z przyj&#281;ta przez nas polityk&#261;, wybierz opcj&#281; Nadu&#380;ycia z menu po prawej stronie."
3054
3055 #: www/disputes/2.php:16
3056 msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3057 msgstr ""
3058
3059 #: www/disputes/1.php:16
3060 msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3061 msgstr ""
3062
3063 #: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
3064 #: www/disputes.php:206
3065 msgid "Invalid request. Can't continue."
3066 msgstr "B&#322;&#281;dne &#380;&#261;danie. Nie mog&#281; kontynuowa&#263;."
3067
3068 #: includes/tverify_stuff.php:39
3069 msgid "Main Website"
3070 msgstr "Strona G&#322;&oacute;wna"
3071
3072 #: includes/account_stuff.php:214
3073 msgid "More Information"
3074 msgstr "Wi&#281;cej Informacji"
3075
3076 #: www/account/52.php:37
3077 msgid "Name on file"
3078 msgstr "Nazwa pliku"
3079
3080 #: www/account/11.php:36
3081 msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
3082 msgstr ""
3083
3084 #: www/disputes.php:300
3085 msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
3086 msgstr "Nie jest poprawn&#261; domen&#261;. Nie mo&#380;na kontynuowa&#263;."
3087
3088 #: www/account/52.php:40
3089 msgid "Notary URL"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: includes/account_stuff.php:198
3093 msgid "Organisation Assurance"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: www/wot/11.php:19
3097 msgid "Organisational Assurance"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: www/wot/11.php:22
3101 msgid "Organisation Title"
3102 msgstr "Tytul Organizatora"
3103
3104 #: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
3105 msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: www/account/52.php:41
3109 msgid "Photo ID URL"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: www/disputes/0.php:16
3113 msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
3114 msgstr "Prosz&#281; zaznaczy&#263; najbardziej odpowiedni&#261; sekcj&#281; przy zg&#322;aszaniu problemu."
3115
3116 #: www/account/52.php:43
3117 msgid "Potential Points"
3118 msgstr "Potencjalne Punkty"
3119
3120 #: www/account/52.php:38
3121 msgid "Primary email address"
3122 msgstr "G&#322;&oacute;wny adres email"
3123
3124 #: www/wot/1.php:133
3125 msgid "Email Me"
3126 msgstr "Napisz do mnie"
3127
3128 #: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
3129 msgid "Reject Dispute"
3130 msgstr "Odrzu&#263; sp&oacute;r"
3131
3132 #: www/account/11.php:40
3133 msgid "Rejected"
3134 msgstr "Odrzucone"
3135
3136 #: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
3137 msgid "Report Dispute as Abuse"
3138 msgstr "Zg&#322;o&#347; sp&oacute;r jako nadu&#380;ycie"
3139
3140 #: www/account/52.php:36
3141 msgid "Request Details"
3142 msgstr "Szczeg&oacute;&#322;y &#380;&#261;dania"
3143
3144 #: www/index/0.php:75
3145 msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
3146 msgstr ""
3147
3148 #: www/wot/5.php:20
3149 msgid "Send reminder notice"
3150 msgstr "Wy&#347;lij notk&#281; przypominaj&#261;c&#261;"
3151
3152 #: www/disputes.php:310
3153 #, php-format
3154 msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3155 msgstr "Domena '%s' znajduje si&#281; ju&#380; w systemie sporu. Nie mo&#380;na kontynuowa&#263;."
3156
3157 #: www/coapnew.php:1243
3158 msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: www/disputes.php:423
3162 #, php-format
3163 msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3164 msgstr ""
3165
3166 #: www/disputes.php:400
3167 #, php-format
3168 msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
3169 msgstr ""
3170
3171 #: www/disputes.php:236
3172 #, php-format
3173 msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3174 msgstr ""
3175
3176 #: www/wot/9.php:48
3177 #, php-format
3178 msgid "%s prefers to be contacted in %s"
3179 msgstr "%s preferuje aby kontaktowa&#263; si&#281; z nim w j&#281;zyku: %s"
3180
3181 #: www/disputes.php:289
3182 #, php-format
3183 msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3184 msgstr ""
3185
3186 #: includes/account.php:2056
3187 msgid "The following comments were made by reviewers"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: www/account/11.php:38
3191 msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
3192 msgstr ""
3193
3194 #: www/index/7.php:18
3195 msgid "The list of names are in no sense of order"
3196 msgstr "Lista os&oacute;b w przypadkowej kolejno&#347;ci"
3197
3198 #: www/wot/2.php:28
3199 msgid "The only other way to receive assurance points is to have had your identity checked by a third party CA, whose policies are suitably set to not let identity fraud run rampant. Please contact us if you would like more details about this."
3200 msgstr ""
3201
3202 #: www/wot/2.php:17
3203 msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
3204 msgstr ""
3205
3206 #: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
3207 msgid "This UID has already been voted on."
3208 msgstr ""
3209
3210 #: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
3211 msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
3212 msgstr "Wygl&#261;da na to, &#380;e ten sp&oacute;r nie istnieje ju&#380; w naszej bazie, nie mo&#380;na kontynuowa&#263;."
3213
3214 #: www/disputes.php:76
3215 msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
3216 msgstr ""
3217
3218 #: www/logos.php:8
3219 #, php-format
3220 msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: www/logos.php:7
3224 #, php-format
3225 msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: www/account/43.php:101
3229 msgid "Tverify Account"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: www/account/11.php:48
3233 msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
3234 msgstr ""
3235
3236 #: includes/account.php:1997
3237 msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
3241 msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
3242 msgstr "Nie mo&#380;na znale&#378;&#263; poprawnego zapytania dla tego numeru UID."
3243
3244 #: includes/account.php:2075
3245 msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
3249 msgid "Update Dispute"
3250 msgstr "Zaktualizuj sp&oacute;r"
3251
3252 #: www/wot/2.php:26
3253 msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
3254 msgstr ""
3255
3256 #: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
3257 msgid "View all certificates"
3258 msgstr "Zobacz wszystkie certyfikaty"
3259
3260 #: www/disputes/1.php:20
3261 msgid "Which Email?"
3262 msgstr "Kt&oacute;ry Email?"
3263
3264 #: www/wot/6.php:40
3265 msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
3266 msgstr ""
3267
3268 #: includes/account.php:2081
3269 msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
3270 msgstr ""
3271
3272 #: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
3273 msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
3274 msgstr "Nie masz praw by kwestionowa&#263; sw&oacute;j w&#322;asny adres e-mail. Nie mo&#380;esz kontynuowa&#263;."
3275
3276 #: www/wot/2.php:19
3277 msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: www/wot.php:257
3281 msgid "You can list your location by going to:"
3282 msgstr "Mo&#380;esz wypisa&#263; swoje lokalizacje id&#261;c do:"
3283
3284 #: includes/account.php:2010
3285 msgid "You have already voted on this request."
3286 msgstr "Ju&#380; g&#322;osowa&#322;e&#347;."
3287
3288 #: www/disputes.php:416
3289 #, php-format
3290 msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: www/disputes.php:282
3294 #, php-format
3295 msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: www/wot/10.php:34
3299 #, php-format
3300 msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
3301 msgstr "Dokona&#322;e&#347; %s uwierzytelnie&#324;, co klasyfikuje Cie na #%s miejscu najlepszych Kontroler&oacute;w."
3302
3303 #: www/disputes.php:155
3304 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
3305 msgstr ""
3306
3307 #: www/disputes.php:47
3308 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
3309 msgstr ""
3310
3311 #: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
3312 msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: www/logos.php:26
3316 msgid "The result should get you something like:"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: www/ttp.php:67
3320 msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
3321 msgstr ""
3322
3323 #: www/index/17.php:3
3324 msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
3325 msgstr "Zainstaluj g&#322;&oacute;wny certyfikat CACert u&#380;ywaj&#261;c komponentu CEnroll Active-X i PKCS-7"
3326
3327 #: www/index/17.php:65
3328 msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
3329 msgstr "Zosta&#322; wykryty problem zwi&#261;zany ze &#347;ci&#261;ganiem g&#322;&oacute;wnego certyfikatu CACert:"
3330
3331 #: www/index/17.php:67
3332 msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
3333 msgstr "G&#322;&oacute;wne certyfikaty CACert zosta&#322;y pomy&#347;lnie zainstalowane"
3334
3335 #: www/wot/6.php:70
3336 #, php-format
3337 msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
3338 msgstr "Za&#347;wiadczam, &#380;e %s %s %s spotka&#322; si&#281; ze mna osobi&#347;cie"
3339
3340 #: www/cap.php:83
3341 msgid "Applicant's signature"
3342 msgstr "Podpis Kandydata"
3343
3344 #: www/cap.php:39
3345 msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
3346 msgstr ""
3347
3348 #: www/cap.php:103 www/cap.php:107
3349 msgid "Assurer's Name"
3350 msgstr "Imi&#281; i Nazwisko Kontrolera"
3351
3352 #: www/cap.php:111
3353 msgid "Assurer's signature"
3354 msgstr "Podpis Kontrolera"
3355
3356 #: www/cap.php:12
3357 msgid "CAcert Assurance Programme"
3358 msgstr "Program Uwierzytelniania CAcert"
3359
3360 #: www/cap.php:85 www/cap.php:113
3361 msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
3362 msgstr "Data (RRRR-MM-DD)"
3363
3364 #: includes/general.php:885
3365 msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
3369 msgid "Identity Verification Form"
3370 msgstr "Formularz Weryfikacji To&#380;samo&#347;ci"
3371
3372 #: www/cap.php:129
3373 msgid "Location of Face-to-face Meeting"
3374 msgstr "Miejsce Spotkanie Twarz&#261; w Twarz"
3375
3376 #: www/cap.php:133
3377 msgid "Maximum Points"
3378 msgstr "Maksimum Punkt&oacute;w"
3379
3380 #: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
3381 msgid "Names"
3382 msgstr "Imi&#281; i Nazwisko"
3383
3384 #: www/cap.php:123
3385 msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
3386 msgstr "Okazane Dokumenty To&#380;samo&#347;ci ze zdj&#281;ciem: (typy dokument&oacute;w, nie ich numery! np. Paszport, Prawo Jazdy)"
3387
3388 #: www/cap.php:131
3389 msgid "Points Allocated"
3390 msgstr "Przyznane Punkty"
3391
3392 #: www/cap.php:37
3393 #, php-format
3394 msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: www/cap.php:46
3398 msgid "Applicant's Statement"
3399 msgstr "O&#347;wiadczenie Kandydata"
3400
3401 #: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
3402 msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: www/ttp.php:109
3406 msgid "Applicant Information"
3407 msgstr "Informacje o kandydacie"
3408
3409 #: www/ttp.php:84
3410 msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: www/ttp.php:91
3414 msgid "Email (if applicable)"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: www/ttp.php:136
3418 msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
3419 msgstr "Numer pierwszego dokumentu (prawo jazdy, paszport itd)"
3420
3421 #: www/ttp.php:112
3422 msgid "Full Name (as shown on ID)"
3423 msgstr "Pe&#322;ne imi&#281; i nazwisko (tak jak w dokumencie)"
3424
3425 #: www/ttp.php:56
3426 #, php-format
3427 msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: www/ttp.php:82
3431 msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: www/ttp.php:119
3435 msgid "Main email (so we can find you)"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: www/ttp.php:89
3439 msgid "Office Phone"
3440 msgstr "Telefon do biura"
3441
3442 #: www/ttp.php:77
3443 msgid "Office Street Address"
3444 msgstr "Adres biura"
3445
3446 #: www/ttp.php:58
3447 msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: www/ttp.php:72
3451 msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: www/ttp.php:50
3455 msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: www/ttp.php:80
3459 msgid "Profession (Please circle one)"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: www/ttp.php:138
3463 msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
3464 msgstr "Numer drugiego dokumentu (prawojazdy, paszport itd)"
3465
3466 #: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
3467 msgid "Signature"
3468 msgstr "Podpis"
3469
3470 #: pages/help/2.php:50
3471 msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: www/ttp.php:46
3475 msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: www/ttp.php:21
3479 msgid "Trusted Third Party"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: www/ttp.php:54
3483 msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
3484 msgstr ""
3485
3486 #: www/logos.php:30
3487 msgid "Create more badges"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: pages/account/52.php:41
3491 msgid "Here"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: www/logos.php:19
3495 msgid "How can I put a logo on to my website?"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: www/logos.php:21
3499 msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: www/logos.php:9
3503 msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: www/cap.php:102
3507 msgid "CAcert Assurer"
3508 msgstr "Kontroler CAcert"
3509
3510 #: www/wot/5.php:15
3511 msgid "ERROR"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: www/wot/10.php:105
3515 msgid "Go Back"
3516 msgstr "Wr&oacute;&#263;"
3517
3518 #: includes/general.php:23
3519 msgid "Administrative Increase"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: includes/general.php:24
3523 msgid "CT Magazine - Germany"
3524 msgstr "CT Magazine - Niemcy"
3525
3526 #: includes/general.php:23
3527 msgid "Face to Face Meeting"
3528 msgstr "Spotkanie Twarz&#261; w Twarz"
3529
3530 #: includes/general.php:23
3531 msgid "Thawte Points Transfer"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: includes/general.php:24
3535 msgid "Unknown"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: www/index/0.php:37
3539 msgid "Full Story"
3540 msgstr "Czytaj wi&#281;cej..."
3541
3542 #: www/index/0.php:40
3543 msgid "More News Items"
3544 msgstr "Wi&#281;cej wiadomo&#347;ci..."
3545
3546 #: www/index/6.php:92
3547 msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
3548 msgstr "Nie masz ustawionych wystarczaj&#261;cej ilo&#347;ci/&#380;adnych pyta&#324; na wypadek utraty has&#322;a. Nie b&#281;dziesz m&oacute;g&#322; kontynuowa&#263; resetowania swojego has&#322;a t&#261; metod&#261;."
3549
3550 #: includes/general.php:618
3551 msgid "Failed to make a connection to the mail server"
3552 msgstr "Nieudana pr&oacute;ba po&#322;&#261;czenia do serwera poczty"
3553
3554 #: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
3555 msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
3556 msgstr "Dla Twojego bezpiecze&#324;stwa musisz wprowadzi&#263; 5 pyta&#324; i odpowiedzi kt&oacute;re b&#281;d&#261; potrzebne w przypadku gdy zapomnisz has&#322;a."
3557
3558 #: www/wot.php:169
3559 msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
3560 msgstr ""
3561
3562 #: www/wot.php:53
3563 msgid "Reminder Notice"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: www/wot.php:49
3567 #, php-format
3568 msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
3569 msgstr ""
3570
3571 #: pages/wot/9.php:59
3572 #, php-format
3573 msgid "%s will also accept email in %s - %s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: pages/account/17.php:25
3577 msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
3578 msgstr ""
3579
3580 #: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
3581 msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
3582 msgstr ""
3583
3584 #: pages/account/43.php:146
3585 msgid "Account Locking"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: pages/account/54.php:65
3589 msgid "Add Location"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: pages/account/54.php:25
3593 msgid "Add Region"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
3597 msgid "Additional Language"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: pages/account/41.php:46
3601 msgid "Additional Language Preferences"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: pages/account/43.php:162
3605 msgid "Admin"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: pages/index/5.php:58
3609 #, php-format
3610 msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
3611 msgstr ""
3612
3613 #: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
3614 msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: www/verify.php:130
3618 #, php-format
3619 msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: www/verify.php:72
3623 #, php-format
3624 msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: includes/account_stuff.php:211
3628 msgid "Assurance Form"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: includes/account.php:70 includes/account.php:477
3632 msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: includes/account_stuff.php:211
3636 msgid "Blank CAP Form"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: includes/account_stuff.php:211
3640 msgid "Blank TTP Form"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: includes/general_stuff.php:85
3644 msgid "Bug Database"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: includes/account_stuff.php:201
3648 msgid "CAP/TTP Forms"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
3652 msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
3653 msgstr ""
3654
3655 #: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
3656 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
3657 msgstr ""
3658
3659 #: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
3660 msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
3661 msgstr ""
3662
3663 #: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
3664 msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
3665 msgstr ""
3666
3667 #: includes/general_stuff.php:81
3668 msgid "Certificate Login"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
3672 msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
3673 msgstr ""
3674
3675 #: pages/index/19.php:56
3676 msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
3677 msgstr ""
3678
3679 #: includes/account.php:102
3680 msgid "Default Account Changed"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: pages/wot/10.php:95
3684 msgid "Deleted before Verification"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: pages/wot/12.php:98
3688 msgid "Distance"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: www/verify.php:137
3692 msgid "Do not verify this domain"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: www/verify.php:79
3696 msgid "Do not verify this email"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: pages/account/35.php:51
3700 msgid "Domain available"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: pages/account/54.php:101
3704 msgid "Edit Location"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: pages/account/54.php:47
3708 msgid "Edit Region"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: pages/account/13.php:27
3712 msgid "Email Notification"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
3716 msgid "Exceptions"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: includes/account.php:963 www/index.php:300
3720 msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
3721 msgstr ""
3722
3723 #: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
3724 msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
3728 #, php-format
3729 msgid "Hi %s,"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: pages/wot/13.php:42
3733 msgid "I was unable to match your location with places in my database."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
3737 msgid "ID"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: www/wot.php:270
3741 msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
3742 msgstr ""
3743
3744 #: www/gpg.php:167
3745 msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
3746 msgstr ""
3747
3748 #: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
3749 #, php-format
3750 msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: www/wot.php:426
3754 msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
3755 msgstr ""
3756
3757 #: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
3758 msgid "Latitude"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
3762 msgid "Legal mandates"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: pages/account/43.php:158
3766 msgid "Location Admin"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: pages/account/54.php:135
3770 msgid "Location Alias"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: pages/account/54.php:130
3774 msgid "Location Aliases"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: includes/account_stuff.php:222
3778 msgid "Location DB"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
3782 msgid "Longitude"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: includes/general_stuff.php:85
3786 msgid "Mailing Lists"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: pages/account/54.php:175
3790 msgid "Move Location"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: includes/general_stuff.php:80
3794 msgid "Net Cafe Login"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: www/verify.php:78 www/verify.php:136
3798 msgid "Notify support about this"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: pages/account/3.php:79
3802 msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
3806 msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
3807 msgstr ""
3808
3809 #: includes/general_stuff.php:78
3810 msgid "Password Login"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: includes/account.php:1080
3814 msgid "Password Update Notification"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: pages/wot/13.php:64
3818 msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
3822 msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
3823 msgstr ""
3824
3825 #: includes/general_stuff.php:85
3826 msgid "Point System"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: pages/account/39.php:57 pages/index/10.php:57
3830 msgid "Privacy of certificates"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: pages/account/39.php:62 pages/index/10.php:62
3834 msgid "Privacy of user data"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: pages/account/54.php:28 pages/account/54.php:50
3838 msgid "Region"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: pages/account/43.php:295 pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:332
3842 #: pages/account/43.php:349
3843 msgid "Revoke"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: pages/account/41.php:62
3847 msgid "Secondary languages"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: pages/account/54.php:182
3851 msgid "Set Region"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: pages/account/43.php:198
3855 msgid "Show Lost Password Details"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: pages/wot/9.php:19
3859 msgid "Sorry, I was unable to locate that user, the person doesn't wish to be contacted, or isn't an assurer."
3860 msgstr ""
3861
3862 #: pages/account/43.php:154
3863 msgid "TTP Admin"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: pages/index/0.php:15
3867 msgid "Are you new to CAcert?"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: includes/general_stuff.php:74
3871 msgid "Community Agreement"
3872 msgstr "Umowa wsp&oacute;lnoty"
3873
3874 #: pages/index/0.php:34
3875 msgid "Do you want to help CAcert?"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: pages/index/0.php:28
3879 #, php-format
3880 msgid "For general documentation and help, please visit the CAcert %sWiki Documentation site %s."
3881 msgstr ""
3882
3883 #: pages/index/0.php:29
3884 #, php-format
3885 msgid "For specific policies, see the CAcert %sApproved Policies page%s."
3886 msgstr ""
3887
3888 #: includes/shutdown.php:21
3889 #, php-format
3890 msgid "This function is currently disabled. Please visit %s for more information."
3891 msgstr ""
3892
3893 #: pages/wot/13.php:66
3894 msgid "This is an AJAX form which depends heavily on javascript for auto-complete functionality and while it will work without javascript the usability will be heavily degraded."
3895 msgstr ""
3896
3897 #: pages/wot/11.php:46
3898 msgid "This page is a work in Progress. Please see this"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: pages/account/39.php:18 pages/index/10.php:18
3902 msgid "This policy discloses what information we gather about you when you visit any of our Web site, and when you issue or use our certificates. It describes how we use that information and how you can control it."
3903 msgstr ""
3904
3905 #: pages/index/1.php:19
3906 msgid "This wouldn't match your name or email at all, it contains at least 1 lower case letter, 1 upper case letter, a number, white space and a misc symbol. You get additional security for being over 15 characters and a second additional point for having it over 30. The system starts reducing security if you include any section of your name, or password or email address or if it matches a word from the english dictionary..."
3907 msgstr ""
3908
3909 #: pages/account/39.php:70 pages/index/10.php:70
3910 msgid "To obtain access to confidential data, a dispute has to be filed."
3911 msgstr ""
3912
3913 #: pages/account/43.php:42
3914 msgid "User ID"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: pages/account/39.php:23 pages/index/10.php:23
3918 msgid "We collect two kinds of information about website users: 1) data that users volunteer by signing up to our website or when you send us an email via our contact form; and 2) aggregated tracking data we collect when users interact with our site."
3919 msgstr ""
3920
3921 #: www/index.php:364
3922 #, php-format
3923 msgid "We don't allow signups from people using email addresses from %s"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: pages/account/39.php:31 pages/index/10.php:31
3927 msgid "We only share your information with any other organisation when so instructed by a CAcert arbitrator."
3928 msgstr ""
3929
3930 #: pages/account/39.php:21 pages/index/10.php:21
3931 msgid "Website information"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: pages/account/39.php:28 pages/index/10.php:28
3935 msgid "When you post to the contact form, you must provide your name and email address. When you sign up to the website, you must provide your name, email address, date of birth and some lost pass phrase question and answers."
3936 msgstr ""
3937
3938 #: includes/general_stuff.php:85
3939 msgid "Wiki Documentation"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: www/verify.php:135
3943 msgid "Yes verify this domain"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: www/verify.php:77
3947 msgid "Yes verify this email"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: includes/account.php:97 includes/account.php:1075 pages/account/13.php:22
3951 msgid "You are receiving this email because you or someone else"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: includes/account.php:501
3955 #, php-format
3956 msgid "Below is the link you need to open to verify your domain '%s'. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: pages/index/16.php:17 pages/index/3.php:17
3960 msgid "Click here if you want to import the root certificate into Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: pages/account/52.php:80
3964 msgid "The following requests are still open:"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: pages/account/52.php:95
3968 msgid "There are no pending requests where you haven't voted yet."
3969 msgstr ""
3970
3971 #: includes/account.php:148
3972 msgid "You failed to select any accounts to be removed, or you attempted to remove the default account. No action was taken."
3973 msgstr ""
3974
3975 #: www/cap.php:264
3976 msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Member according to CAcert Assurance Policy."
3977 msgstr ""
3978
3979 #: pages/account/3.php:101
3980 msgid "SSO WIKI Entry"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: includes/account_stuff.php:268 includes/general_stuff.php:145
3984 #: includes/tverify_stuff.php:80
3985 msgid "by CAcert"
3986 msgstr ""
3987